Устройствен акт

У с т р о й с т в е н  а к т

на  фондация  “ЕВРОПА И СВЕТЪТ”

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) Фондация “Европа и светът” е независима организация, която осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията, законите на Република България, Учредителния акт и този Устройствен акт.

(2) Фондацията е юридическо лице с нестопанска цел и се учредява в съответствие с изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(3) Фондацията е доброволна, самоуправляваща се организация и няма политически и религиозен характер.

(4) Фондацията не е ограничена със срок или друго прекратително условие.

II. НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

Чл.2. (1) Точното наименование е Фондация “Европа и светът”.

(2) На латиница то се изписва така –  “Еurope and the World”.

(3) Седалището  на  Фондацията е в гр. София, а адресът на управление – община  „Възраждане“, ул. „Пиротска” 28, (вътрешната сграда).

(4) Пълното или съкратено наименование на Фондацията, седалището, адресът на управлението и БУЛСТАТ номерът й се поставят върху всички писмени документи на фондацията.

III. ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ

Чл.3.(1) Фондацията се самоопределя за осъществяване на дейност в частна полза

(2) Целта на Фондация “Европа и светът” е развитието на културата, изкуството, образованието, науката и установяването на по-тесни връзки между тях и бизнеса, както и обмяна на ценности в Европа и света.

(3) В изпълнение на основната си цел Фондацията ще използва следните средства:

а) установяване на връзки между гражданите на държавите от ЕС и други страни по света в своите сфери на дейност;

б) популяризиране на политиките и програмите на ЕС в подкрепа на културата, творчеството, образованието, науката и връзките им с бизнеса, както и на добри практики в тези сфери в други части на света;

в) организиране на симпозиуми, семинари, конференции и други национални и международни срещи по проблеми, свързани с целите на фондацията;

г) провеждане, възлагане и подпомагане на  проекти и изследвания, както и подкрепяне на  обществени инициативи, свързани с посочената в чл. 3, ал. 2 цел;

д) разпространяване на новини за европейски и други международни събития в своите сфери на дейност;

е) насърчаване на инвестирането в културните индустрии;

ж) популяризиране на форуми, на които могат да си дадат среща бизнесът и културните среди;

з) организиране на неформални срещи между творци и бизнесмени, на които да може да се споделя информация за постижения и потребности, с цел взаимна подкрепа;

и) разпространяване на сведения за българското, европейското и световното културно наследство;

к) издателска и книгоразпространителска дейност;

л) популяризиране на книги и културни прояви;

м) организиране курсове по чужди езици;

н) осигуряване на съдействие за подготовката и повишаване квалификацията на специализирани кадри в тази област, както и изграждане и поддържане звена за изследвания;

о) сътрудничество с организации, институции и физически лица в страната и в чужбина за своевременен обмен на информация;

п) образуване на Арт Бизнес Център „Европа и светът”, включително създаване на интернет радио със същото име, блогове, профили в социалните мрежи;

р) взаимодействие със съответните държавни и обществени институции;

с) извършване и осъществяване на други дейности, свързани с основната цел по чл. 3, ал. 2.

Чл.4.(1) За постигане на своите цели, фондацията може да извършва и допълнителна стопанска дейност, която трябва да бъде свързана с основната цел на фондацията по чл. 3, ал. 2.

(2) Предмет на свързаната стопанска дейност по горната алинея са:
а) предоставяне на консултации, извършване на изследвания и анализи, свързани с целта на фондацията, срещу определено заплащане;

б) изработване и разпространение на материали, спомагащи за постигане на целта на фондацията;

в) подготовка, издаване и разпространение на печатни материали, свързани с целта на фондацията;

г) организация на платени обучения, семинари и др. форми, подпомагащи целите на Фондацията;

д) други стопански дейности, които биха могли да бъдат определени като свързани с основните цели на фондацията и подпомагат тяхното постигане.

ІV.      ИМУЩЕСТВО

Чл.6. (1) Имуществото на Фондацията се формира от:

а) дарения, завещания и други пожертвувания в полза на Фондацията от български и чуждестранни физически и юридически лица; даренията могат да бъдат направени безусловно или под условие за използването по определен начин в съответствие с целите на фондацията;

б) приходи от свързана с целите на фондацията стопанска дейност;

в) други приходи и постъпления в допустими от закона форми, предназначени за постигане целите на Фондацията;

г) всички стоки и предмети, закупени от фондацията.

(2) Предмет на дарение  и завещание могат да бъдат пари, ценности, ценни книжа, движими и недвижими собственост, вещни права, обекти на интелектуална и индустриална собственост, включително и тези на лицата подпомагани от Фондацията и други.

(3) Когато дарителят желае с дарението да бъде учредена награда, стипендия, специализиран финансов фонд и т. н. той може да поиска наградата, стипендията или фондът да носи неговото име или друго определено от дарителя наименование.

(4) Фондацията  води  регистър  на извършените дарения и завещания.

(5) Дарителите  имат  право  да получат удостоверение за този си акт.

(6) По решение на Настоятелството на Фондацията, от имуществото й се обособяват целеви фондове.

(7) Актовете на разпореждане със средствата по фондовете, с движимото и недвижимо имущество, собственост на Фондацията,  се извършват по решение на Настоятелството на фондацията.

Чл. 7. Фондацията не разпределя печалба от своята дейност. Ако в края на годината Фондацията реализира печалба, тя ще бъде изразходвана за постигане на целите на Фондацията.

V. ОРГАНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.8.   Органи на Фондацията са:

– Настоятелство

– Председател на Фондацията (Председател)

Чл.9. (1) Настоятелството на фондацията се състои от учредителите на Фондацията.

(2) Настоятелството провежда редовни заседания поне веднъж на всеки шест месеца, които се свикват от Председателя или от всеки един от учредителите.

(3) Настоятелството може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Настоятелството.

Чл.10. (1)       Настоятелството:

1. определя основните насоки и приоритети в дейността на Фондацията;

2. приема правилник за дейността на Фондацията;

3. избира измежду учредителите Председателя с мандат до 3 години, без ограничение в броя на мандатите;

4. приема финансовия отчет на Председателя за изтеклата година, както и годишния доклад за дейността на фондацията;

5. приема план – програма за дейността на Фондацията през следващата година;

6. взема решение за откриване и закриване на клонове на Фондацията;

7. взема решение за участие на Фондацията в други организации;

8. взема решение за преобразуване или прекратяване на Фондацията;

9. изменя и допълва Устройствения акт на Фондацията;

10. взема решение за извършване на ликвидация и назначаване на ликвидатори при прекратяване на Фондацията;

11. отменя решенията на други органи на Фондацията, противоречащи на закона, този Устройствен акт или други вътрешни актове;

12. определя вида, броя, числеността и състава на помощните органи;

13. разрешава сделки с недвижимите имоти и вещни права върху тях, обезпечения и гаранции,  банкови заеми и дялови участия;

14.  приема други вътрешни актове.

(2) Решенията на Настоятелството се приемат с обикновено мнозинство от всички членове.

(2) На заседанията на Настоятелството се води протокол, който се подписва от  Председателя като председателстващ заседанията на Настоятелството.

Чл.11.  (1) Фондацията се представлява от  Председателя на Фондацията.

(2) Председателят е лице, избрано от Настоятелството на Фондацията. Първият Председател се избира от учредителите.

(3)       Председателят на фондацията:

а)         осигурява изпълнението на програмата на Фондацията;

б)         представлява Фондацията пред трети лица;

в)         прави  предложения за развитието на Фондацията пред Настоятелството;

г)         сключва сделки от името и за сметка на Фондацията, като за сделки с недвижимите имоти и вещните права върху тях, обезпечения и гаранции, банкови заеми и дялови участия взема съгласието на Настоятелството.

д)        изпълнява решенията на Настоятелството на Фондацията;

е)         оперативно изпълнява годишния бюджет на Фондацията;

ж)        сключва трудовите договори, изменя и прекратява трудовите правоотношения със служителите на Фондацията;

з)     свиква редовните заседания на Настоятелството на фондацията;

и)  взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устройствения акт не са в компетентността на друг орган на Фондацията.

(4) Председателят на фондацията председателства заседанията на Настоятелството. Той отговаря за воденето на необходимите книжа.

(5) При  отсъствие  на Председателя неговите функции се изпълняват  от  друг член на Настоятелството, определен от самия Председател.

Чл. 12. Запазените права на единия учредител се упражняват от другите учредители, в случай че учредителят почине, бъде обявен за отсъстващ или поставен под пълно запрещение. Запазените права на учредителите преминават върху Настоятелството на фондацията, в случай че всички учредители починат, бъдат обявени за отсъстващи или бъдат поставен под пълно запрещение.

VI.        ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 13. (1) Фондацията се прекратява по решение на Настоятелството.

(2) Имуществото след ликвидация се разпределя според решение на Настоятелството.

VII.  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.14. Фондацията има свой знак и печат, утвърден от Настоятелството.

Чл.15. Въпросите, неуредени в настоящия Устройствен акт, вътрешните правила  и статута, утвърдени от съответните органи на фондацията, се подчиняват на действуващото в страната законодателство.

Настоящият Устройствен акт е приет от учредителите на 7.03.2014 г.

 

У Ч Р Е Д И Т Е Л И:

Гергина Дворецка – председател

Владимир Дворецки – член на настоятелството

Богдан Дворецки – член на настоятелството