Култура, иновации – франкофонският опит / Culture, innovations – expériences francophones

Публикувано:
08:02ч / 21.03.2015г
Брой прочитания:
140
Брой коментари:
0

Сайтът ни www.evropaworld.eu вече ви съобщи за международната конференция, която се проведе на 20 март в Народното събрание, Зала Изток, по случай Международния ден на Франкофонията. Представяме ви програмата на събитието:

Международна конференция

КУЛТУРА, ИНОВАЦИИ, РАЗВИТИЕ

Франкофонски практики

20 март 2015 г., 9 – 13.30

Народно събрание, Зала Изток,

По случай Международния ден на Франкофонията

Организиран от

Народното събрание на Република България

в партньорство с

Министерството на външните работи

Групата на франкофонските посланици в София

Френския институт в България

Българската секция на Асоциацията на носителите

на френския Орден на Академичните палми (АМОПА)

Българската секция на Съюза на франкофонската преса

9.30 – 11.15

Председател: г-жа Корнелия МАРИНОВА, зам.-председател на Комисията по образование и наука към НС, заместник-ръководител на Постоянната делегация на НС в Парламентарната асамблея на Франкофонията

Дискутант: Анна КРЪСТЕВА, доктор хонорис кауза, президент на Амопа-България, Нов български университет

Встъпително слово

Н.Пр. Цецка ЦАЧЕВА, Председател на Народното събрание

Приветствия

Катя ТОДОРОВА, зам.-министър на външните работи на Република България

Георги КЮЧУКОВ, ръководител на Постоянната делегация на НС в Парламентарната асамблея на Франкофонията

Шантал МОРЕНО, директор на Бюрото на Международната организация на Франкофонията за Централна и Източна Европа със седалище в Букурещ

Н.Пр. Ксавие ЛАПЕР дьо КАБАН, Посланик на Френската република и Председател на Групата на франкофонските посланици в София.

Йорданка ФАНДЪКОВА, Кмет на София

Иван ТОТЕВ, кмет на Пловдив

Креативните индустрии за динамично развитие

Софи ГЕНБО, професор в Университета в Бордо

Международното сътрудничество: ускорител на локалното развитие на културните и креативни индустрии

Н.Пр. Г-жа Латифа АКАРБАШ, посланик на Кралство Мароко в София

Култура и интеркултурност в града. Новите прeдизвикателства

Петя КОЛЕВА, Интеркултура консулт

Културните и творческите индустрии в Европа като мотор на социалната иновация и на икономическата конкурентноспособност

11.15 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.30

Председател: Борис СТАНИМИРОВ, зам.-председател на Комисията по външна политика на НС

Дискутант: Цветелина ЙОСИФОВА, Център за култура и дебат Червената къща и НБУ

Творческите градове – политики, практики и актьори на иновацията

Тодор ЧОБАНОВ, зам.-кмет по културата и образованието на Столична община

София – иновативна културна политика

Стефан СТОЯНОВ, зам.-кмет на Пловдив по културата и образованието

Пловдив – иновативни политики за европейска столица на културата

Веселина САРИЕВА, Фондация „Open Arts”

Граждански актьори и практики за нови интегрирани културни инициативи

Стоян НИКОЛОВ, Zona Cultura

Творчески хъб – от индустриален към културно-творчески квартал 3

 

Владия МИХАЙЛОВА, Галерия Васка Емануилова – филиал на Софийска градска художествена галерия

Млада култура: художници, институции, знание

Ариана АРДЕЗИ, съветник по градски проекти, Международна асоциация на франкофонските кметове

Култура, развитие, модерност, толерантност

Дебат и обобщение

Анна КРЪСТЕВА, доктор хонорис кауза, президент на Амопа-България, НБУ

Симултанен превод на български и френски език

Чаша шампанско от Френския институт в България

 

 

 

 

Notre site www.evropaworld.eu vous a deja informé, qu’uх colloque a eu lieu le 20 mars à l’Assemblée Nationale, Salle Est, à l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie. Nous vous présentons le programme de l’évènement:

Colloque

CULTURE, INNOVATION, DEVELOPPEMENT

Expériences francophones

20 mars 2015, 9h – 13h30

Assemblée Nationale, Salle Est

à l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie

Organisé par

L’Assemblée nationale de la République de Bulgarie

en partenariat avec

Le Ministère des affaires étrangères

Le Groupe des Ambassadeurs Francophones (GAF)

L’Institut français de Bulgarie

L’A.M.O.P.A. Bulgarie

Section bulgare de l’Union de la Presse Francophone

 

9h30 – 11h15

Président: Cornelia MARINOVA, vice-présidente de la Commission de l’éducation et de la science, Vice-présidente de la Délégation permanente de l’Assemblée nationale auprès de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF),

Discutant : Anna KRASTEVA, docteur honoris causa, présidente de l’Amopa-Bulgarie et NUB

Allocution introductive

  1. E.Mme Tsetska TSACHEVA, Présidente de l’Assemblée Nationale

Adresses de félicitation

Katia TODOROVA, vice-ministre des Affaires étrangères de Bulgarie

Gueorgui KUCHOUKOV, président de la Délégation permanente de l’Assemblée nationale auprès de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF)

Chantal MORENO, directrice du Bureau Régional pour les pays d’Europe Centrale et Orientale (BRECO) de l’OIF

S.E.M.Xavier LAPEYRE de CABANES, Ambassadeur de la République française et Président du Groupe des Ambassadeurs francophones à Sofia

Yordanka FANDAKOVA, Maire de Sofia

Ivan TOTEV, Maire de Plovdiv

Les industries créatives pour un développement dynamique

Sophie GUENEBAUT, professeur à l’Université de Bordeaux

La coopération internationale: accélérateur du développement local des industries culturelles et créatives

S.E.Mme Latifa AKHARBACH, Ambassadeur du Royaume du Maroc à Sofia

Culture et interculturalité dans la cité; Les nouveaux enjeux

Petya KOLEVA, Intercultura Consult

Industries culturelles et créatives en Europe comme moteur pour l’innovation sociale et la compétitivité économique

11h15-11h30 Pause cafe

11h30 – 13h30

Président : Boris STANIMIROV, vice-président de la Commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale

Discutant: Tzvetelina YOSIFOVA, Maison rouge et Nouvelle Université Bulgare

Les villes créatives – politiques, pratiques et acteurs innovants

Stefan STOYANOV, adjoint au maire pour la culture et l’éducation, Mairie de Plovdiv

Plovdiv – politique innovante pour capitale européenne de la culture

Todor CHOBANOV, adjoint au maire pour la culture et l’éducation, Mairie de Sofia

Sofia – politique culturelle innovante

Vesselina SARIEVA, Fondation Open Arts

Acteurs et pratiques citoyens pour de nouvelles initiatives culturelles intégrées

Stoyan NIKOLOV, Zona Cultura, Sofia 3

 

Le hub créatif – du quartier industriel vers le quartier culturel et créatif

Vladiya MIHAYLOVA, Galerie Vaska Emanuilova, Filiale de la Galerie de la Ville de Sofia

Jeune culture: artistes, institutions, connaissance

Arianna ARDESI, conseillère chargée des projets urbains, Association internationale des Maires francophones (AIMF)

Culture, développement, modernité et tolérance

Débat et synthèse

Anna KRASTEVA, docteur honoris causa, présidente de l’Amopa et NUB

Traduction simultanée français-bulgare

Champagne offert par l’Institut français de Bulgarie