Насоки на Европейската комисия за безопасно съживяване на туризма в Европа през 2020 г.

Публикувано:
19:50ч / 13.05.2020г
Брой прочитания:
147
Брой коментари:
0

Европейската комисия представя днес пакет от насоки и препоръки, които да помогнат
на държавите членки постепенно да премахнат ограниченията за пътуване и
да разрешат на туристическите предприятия да заработят отново след
дългомесечно прекъсване при спазване на необходимите санитарни мерки.
Насоките на Комисията целят да осигурят на гражданите възможност да
получат така необходимата почивка, отдих и освежаване. Веднага щом се
установи, че здравната ситуация го позволява, хората трябва да имат
възможност да се видят с приятелите и семействата си в собствената си
държава от ЕС или в чужбина при спазване на необходимите мерки за
безопасност и предпазване.
Пакетът има за цел също така да помогне на туристическия сектор в ЕС да се
възстанови след пандемията чрез подкрепа за предприятията и грижа за
това Европа да запази ролята си на водеща туристическа дестинация.
Пакетът на Комисията в областта на туризма и транспорта включва:
 Цялостна стратегия за възстановяване през 2020 г. и след това;
 Общ подход към постепенното и координирано възстановяване на
свободата на движение и премахване на ограниченията по вътрешните
граници на ЕС;
 Рамка в подкрепа на постепенното възстановяване на транспортните
услуги при гарантиране на безопасността на пътниците и персонала;
 Препоръка за предлагане на потребителите на ваучери за пътуване
като изгодна алтернатива на възстановяването на заплатените суми;
 Критерии за безопасно и постепенно възстановяване на
туристическите услуги и за разработване на санитарни протоколи за
обектите за настаняване, като например хотелите.

За туристите и пътниците
Комисията цели да се възстанови възможността гражданите да пътуват
уверено и безопасно посредством следните мерки:
Безопасно възстановяване на свободата на движение и
премахване на контрола по вътрешните граници
Свободното движение и трансграничните пътувания са от ключово значение
за туризма. Държавите членки успяват да намалят разпространението на
вируса и затова общите ограничения на свободното движение следва да се
заменят с по-целенасочени мерки. Епидемиологичната обстановка не
позволява всеобщото премахване на ограниченията и затова Комисията
предлага поетапен и координиран подход, който започва с премахване на
контрола между областите или държавите членки с достатъчно сходни
епидемиологични ситуации. Подходът трябва също така да бъде гъвкав и да
включва възможността за повторно въвеждане на определени мерки, ако
епидемиологичната ситуация го изисква. Държавите членки следва да се
ръководят от следните три критерия:
епидемиологичната обстановка, особено в областите, в които
положението се подобрява, въз основа на предоставяните насоки
и картографска информация от Европейския център за профилактика и
контрол върху заболяванията (ECDC);
възможността за прилагане на противоепидемични мерки по време
на цялото пътуване, включително на граничните пропускателни
пунктове, и също така допълнителни предпазни мерки, когато
физическото дистанциране е трудно осъществимо, както и
икономически и социални съображения, като отначало се отдаде
приоритет на трансграничното движение в ключови области на
дейност, включително на пътуванията по лични причини.
Принципът на недискриминация е особено важен: когато една държава
членка реши да разреши пътуването на своя територия или до определени
региони и области на своя територия, тя следва да направи това по
недискриминационен начин, а именно да го разреши от всички области,
региони или държави в ЕС със сходна епидемиологична обстановка. Също
така, всички ограничения трябва да бъдат премахнати без дискриминация за
всички граждани на ЕС и за всички жители на тази държава членка,
независимо от тяхната националност, и това следва да се прилага за всички
области на ЕС със сходна епидемиологична обстановка.
Възстановяване на транспортните услуги в ЕС и едновременна
грижа за здравето на транспортните работници и пътниците:
Насоките съдържат общи принципи за безопасно и постепенно
възстановяване на всички видове пътнически превози. В тях се съдържат
редица препоръки, като например необходимостта от ограничаване на
контактите между пътниците и транспортните работници, както и между
самите пътници, като по възможност се намали и тяхната гъстота.
Насоките включват също така указания относно използването на лични
предпазни средства, например защитни маски, и подходящи протоколи в
случай на проява на симптоми на коронавирус сред пътниците. Освен това в
тях се съдържат препоръки за отделните видове транспорт, както и призив
за координация между държавите членки при постепенното възстановяване
на транспортните връзки помежду им.
Безопасно подновяване на туристическите услуги:
Комисията задава обща рамка с критерии за безопасно и постепенно
подновяване на туристическите дейности и разработване на санитарни
протоколи за хотели и други форми на настаняване за защита на здравето на
гостите и персонала. Тези критерии включват епидемиологични
доказателства; наличие на достатъчен капацитет на здравната система за
местните жители и туристите; стабилен надзор, капацитет за наблюдение и
тестване, както и проследяване на контактите. Насоките ще позволят на
хората безопасно да отсядат в хотели, къмпинги, пансиони на принципа
„нощувка със закуска“ или други обекти за почивка и отдих, да консумират в
ресторанти, барове и кафенета, да плажуват и да посещават други места за
отдих на открито.
Осигуряване на трансгранична оперативна съвместимост на
приложенията за проследяване:
С подкрепата от Комисията държавите членки се споразумяха
върху насоки за осигуряване на трансгранична оперативна съвместимост
между приложенията за проследяване, изпращащи предупреждения за
потенциално заразяване с коронавирус до гражданите включително при
пътувания в ЕС. Насоките ще служат за ориентир на разработчиците на
софтуер, които работят с националните здравни органи. Въпросните
приложения трябва да могат да се използват на доброволен принцип, да
бъдат прозрачни, временни, да са защитени срещу киберзаплахи, да
използват анонимизирани данни, да се основават на технологията Bluetooth
и да са оперативно съвместими в трансграничен смисъл, както и между
различните операционни системи. Оперативната съвместимост е от
решаващо значение: нужно е да се осигури възможност гражданите на ЕС да
получават сигнали за евентуално заразяване по сигурен и защитен начин,
където и да се намират в ЕС и независимо от приложението, което използват.
Комисията подкрепя държавите членки в търсенето на правилното решение в
съответствие с принципите, определени в набора от инструменти на
ЕС и насоките на Комисията за защита на данните.
Да направим предоставянето на ваучери по-привлекателно за
потребителите:
Съгласно правилата на ЕС пътуващите имат право да избират между ваучер
или възстановяване в брой на заплатените, но анулирани транспортни
билети (за самолет, влак, автобус или ферибот) или пакетни туристически
пътувания. Комисията потвърждава това право в своята препоръка и
едновременно с това цели да гарантира, че ваучерите ще се превърнат във
валидна и по-привлекателна алтернатива на възстановяванията в брой за
отменените в контекста на настоящата пандемия пътувания, които също
създават финансови затруднения на туроператорите. Доброволно
приеманите ваучери следва да са защитени срещу неплатежоспособност на
емитента, да имат минимален срок на валидност от 12 месеца и да подлежат
на осребряване след най-много една година, ако не бъдат използвани. Те
следва също така да предоставят достатъчна гъвкавост, да позволяват
пътуване по същия маршрут при същите условия на обслужване или да
позволяват на туристите да резервират билет за пакетно туристическо
пътуване със същия вид услуги или с равностойно качество. Ваучерите
следва да могат да се прехвърлят на друг пътник.
За предприятията в областта на туризма
Комисията има за цел да подкрепи европейския туристически сектор чрез:
Осигуряване на ликвидност за туристическите предприятия, поспециално МСП, посредством:
о Гъвкавост в правилата за държавните помощи, която да позволява на
държавите членки да въвеждат схеми, например схеми за гаранции с
ваучери и други схеми за ликвидност, в подкрепа на дружествата в
транспортния и в туристическия сектор, и съответно да гарантират, че
исканията за възстановяване на заплатени суми, вследствие на пандемията
от коронавирус, ще бъдат удовлетворени. Схемите с ваучери могат да бъдат
одобрени от Комисията много бързо след получаване на уведомление от
съответната държава членка.
o Европейско финансиране: ЕС продължава да осигурява незабавна
ликвидност на засегнатите от кризата предприятия чрез Инвестиционната
инициатива в отговор на коронавируса при споделено управление с
държавите членки. Освен това Комисията и Европейският инвестиционен
фонд осигуриха финансиране до 8 млрд. евро за 100 000 малки предприятия,
засегнати от кризата.
Запазване на работни места чрез финансови облекчения в
размер до 100 млрд. евро по програмата SURE:
Програмата SURE помага на държавите членки да покрият разходите по
националните схеми за заетост на непълно работно време и други подобни
мерки, които позволяват на предприятията да запазят работни места.
Комисията подкрепя също така партньорствата между службите по заетостта,
социалните партньори и предприятията, за да се улесни преквалификацията,
особено на сезонните работници.
Насочване на гражданите към местни туристически оферти,
реклама за местните атракции, туризма и Европа като
безопасна туристическа дестинация:
Комисията ще стимулира заедно с държавите членки възприемането на
система за патронаж с ваучери, при която потребителите могат да подкрепят
предпочитаните от тях хотели или ресторанти. Комисията ще съдейства и за
провеждането на общоевропейски информационни кампании, в които Европа
е представена като туристическа дестинация номер едно.
В допълнение към краткосрочните мерки Комисията ще продължи да работи
с държавите членки за насърчаване на устойчивия туризъм в съответствие с
Европейския зелен пакт, както и цифровата трансформация на
туристическите услуги за разнообразяване на избора, по-добро
разпределение на ресурсите и нови начини на управление на пътническите и
туристическите потоци.
Комисията ще организира Европейски конгрес по въпросите на туризма, с
участието на институции на ЕС, туристическия отрасъл, региони, градове и
други заинтересовани страни за съвместно изграждане на една бъдеща
устойчива, иновативна и стабилна европейска туристическа екосистема
(„Европейска програма за туризъм 2050 г.“).
КОНТЕКСТ:
Европа разполага с жизнена туристическа екосистема. Пътуванията,
транспортът, хотелиерството, ресторантьорството, обектите за отдих и
културните обекти генерират почти 10 % от БВП на ЕС и представляват
важен източник на заетост и доходи в много европейски региони. 267 млн.
европейци (62 % от населението) предприемат годишно поне едно частно
пътуване с цел почивка, а 78 % от европейците прекарват ваканцията си в
родната си страна или в друга страна от ЕС.
Туристическата екосистема също така беше сред най-засегнатите от
сериозните ограничения на движението и пътуванията, наложени вследствие
на епидемията от коронавирус. Световната организация по туризъм (UNWTO)
предвижда намаляване на чуждестранните туристи с 60 до 80 %, което се
равнява на загуби от нереализирани приходи от износ между 840 и 1100
млрд. евро за целия свят. В Европа лятото е ключов сезон за туризма:
средно през летния сезон (юни-август), жителите на ЕС извършват 385 млн.
туристически пътувания и изразходват 190 млрд. евро.
Днешният пакет следва посоката, определена в съвместната европейска
пътна карта, публикувана от Комисията на 14 април в сътрудничество с
Европейския съвет. Пътната карта предвижда плавен подход на постепенно
премахване на противоепидемичните мерки, въведени поради пандемията от
коронавирус.

Източник: Представителство на Европейската комисия