Юнска равносметка на Българската фестивална асоциация

Публикувано:
16:57ч / 01.07.2015г
Брой прочитания:
181
Брой коментари:
0
   От 19-ти до 22-ри юни 2015 г. представители на Българската фестивална асоциация (БФА) проведоха поредица от информационни срещи в градовете Пловдив, Бургас, Варна и Русе. Срещите имаха за цел да запознаят местните организатори на фестивали, културни оператори, медии, представители на общини и НПО-та с дейността на БФА, и в частност с проект „Българо – норвежко партньорство за прозрачна и ефективна публична подкрепа на културния сектор в България“. Проектът се осъществява с финансовата помощ на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИК 2009 – 2014.
Равносметката на нашите колеги и партньори от Българската фестивална асоциация за информационните срещи:
„Искаме да благодарим на всички, които взеха участие в срещите и за ползотворните дискусии, които успяхме да проведем, благодарение на вашето активно участие Впечатление прави, че голяма част от проблемите и темите, които засягат фестивалите, са също така актуални за НПО и културния сектор в страната.
За тези от вас, които не успяха да присъстват, нека кажем, че проектът цели създаването на по-благоприятна среда за развитието на културните организации в България. С помощта на Норвежката фестивална асоциация, БФА работи за постигане на дългосрочна реформа на политиките за публичното финансиране на независими културни проекти и организации на местно и национално ниво, която ще бъде описана в т.нар. Бяла книга. Проектът има за задача, чрез активното участие на независимия сектор, да подмени непрозрачното и неефективно изразходване на средствата за култура с процедури за по-ефективно и по-демократично управление на публичните средства. Към момента се разработва стратегия за изграждането на фонд за фестивали, който ще осигури минимум тригодишен хоризонт на финансиране. Върху тези и още много други теми дебатирахме по време на поредицата от  информационни срещи.  Сега можете да споделите вашето мнение тук.Ето накратко какво се случи:

Дебатирахме върху следните теми:

 • Фестивалите имат важно културно, социално и икономическо значение за развитието на България.
 • Устойчивостта и развитието на културни проекти и в частност фестивали могат да бъдат постигнати до голяма степен чрез дългосрочно финансиране.
 • Съществува необходимост от разработване на културен туризъм, свързан с фестивалите.
 • Необходими са повече места за култура. Към момента съществуват такива пространства, но те или не са адаптирани за културни мероприятия, или просто не се използват.
 • Фестивалите влияят върху формирането на комуникация между културните оператори на местно, национално и международно ниво, но също и между артистите и публиката.
 • Фестивалите като инструмент  за развитието на нови публики  и производител  на послания.
 • Ограничаването на кандидатите за общинска подкрепа от мястото на дейност до съдебната регистрация на съответната организация-кандидат.
 • Фестивалът като производител на културни продукти и регламентирана възможност за откупуването на произведения на изкуството.
 • Стратегиите за развитие на културната дейност в четирите града, като бяха разяснени и основните акценти към момента в стратегията на Фондация 2019 във връзка с титлата Европейска столица на културата.
 • Менажирането на проекти от творци, които не винаги могат да се справят с всички административни изисквания при кандидатстване за проектофинансиране, а от друга страна проектите се оценяват често от администратори, които нямат нужната творческа
 •  Доброволчеството – добра практика, която поставя основата на добрата комуникация.
 • Трябва ли общините сами да организират и продуцират фестивали, или да предоставят това на външни организации.
Получихме следните конкретни препоръки:
 1. Ежегодно гласуване на финансова подкрепа като ангажимент от страна на общини и/или МК за подкрепа на конкретни фестивали.Цел: Дългосрочен хоризонт на финансиране.
 2. Създаване на оценителните комисии, които да гарантират експертност, като броят на членовете на тези комисии бъде увеличен, както и броят на външните експерти в тях.
 3. Провеждане на ежегоден външен мониторинг на финансираните от общините/МК фестивали, осъществяван от пул от експерти. Цел: Осигуряване на високо  артистично и организационно ниво.
 4. Публично оповестяване членовете на комисиите по мониторинг и оценка на кандидатите. Цел: Повишаване нивото на прозрачността при процесите на публично финансиране.
 5. Публично оповестяване на аргументацията за оценката на кандидатите в писмен вид. Цел: Повишаване нивото на прозрачността при процесите на публично финансиране.
 6. Гласуване на бюджета за финансиране на културни проекти в началото на  годината (януари/февруари). Цел: Провеждането на културни събития, осъществявани с публична подкрепа преди средата на съответната годината.
 7. Установяване на дългосрочно партньорство с туристическия бранш.Цел: Развиване на културния туризъм и в частност фестивалния такъв.
 8. Осигуряване на по-голяма автономност на фестивалните организатори – намесата от страна на общинска администрация трябва да бъде частично или напълно елиминирана.
 9. Създаване на фонд със смесено финансиране, който да стимулира творчеството.
 10. Да отпадне изискването в общинските фондове да кандидатстват само местни организации, което ограничава мобилността. Да има регулация, която да защитава интереса на местните – процент от финансирането да е гарантиран за местните, процент – за външни проекти.

Призоваваме всеки от вас, които има предложения или препоръки, които да влязат в Бялата книга по проекта, да посети сайта на БФА  –
графа „Споделете“. Там можете да споделите вашето мнение с Българската фестивална асоциация.
Още веднъж благодарим за участието ви!“

Източник: Българска фестивална асоциация