ЕС и бъдещето на европейските градове

Публикувано:
10:04ч / 02.07.2015г
Брой прочитания:
542
Брой коментари:
0

На международна конференция „Градското измерение на политиките на ЕС“, организирана от Информационното бюро на Европейския парламент в България, на 1 юли 2015 г. в София бяха представени бъдещите приоритети в регионалната политика на ЕС за градовете и градските зони. Специални гости бяха Искра Михайлова (АЛДЕ) – председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент и Керстин Вестфал (С&Д, Германия) – член на Комисията. В събитието участваха и представители на европейски и български институции, на общини и неправителствени организации.

Акцент на конференцията бяха предложения в проектодоклада на ЕП за предстоящите промени в регионалната политика на ЕС по отношение на градовете, по който докладчик е г-жа Вестфал. Г-жа Искра Михайлова определи проектодоклада като амбициозен и иновативен. Тя добави, че по него е имало над 180 предложения за изменения, което показва ангажираността на евродепутатите към темата. Членовете на Комисията по регионална политика в ЕП са се обединили около няколко основни позиции. На първо място – че единствено интегрираният подход може да даде резултат в политиката за развитието на градовете – интеграция на различните европейски политики и на различните нива на властите в ЕС. Според евродепутатите, фокусът трябва да бъде поставен върху по-малък брой по-важни приоритети в градската политика, за да се постигнат резултати и да не се стига до разпиляване по множество теми. Докладът призовава към конкретни действия, към създаване на нова програма за градовете, която да мобилизира всички усилия за подобряване на качеството на живот в тях.  „Дебатите в Комисията по регионална политика на ЕП бяха много интересни и в тях българската следа се вижда много отчетливо – допълни г-жа Михайлова. – Срещата в София показва желанието на България да продължи дебата, да включи всички потенциални партньори в дискусията и в намирането на решения.“

Керстин Вестфал, докладчик по градското измерение на политиките на ЕС, обясни, че бъдещата стратегия за градовете няма да бъде фокусирана само върху големите градове. ЕС ще носи отговорност за развитието на малките и средните по големина градове, като ключова част от усилията ще бъдат насочени към т.нар. функционални региони. Това са населените места в непосредствена близост до градовете и техните предградия. Стратегията за градовете е важна и за България, защото 72% от населението на страната живее в градски зони.

Г-жа Вестфал отбеляза също, че представителите на градските власти знаят най-добре от какви проекти се нуждаят техните граждани, но често се страхуват от нови и противоречиви изисквания, както и от усложняване на правилата за финансиране. Една от целите на представения от нея доклад е опростяването на процедурите и по-доброто използване на европейските фондове. Керстин Вестфал лансира идеята за „териториална“ оценка за въздействието, с която да се проверява доколко дадена програма е била полезна за градовете, както и за т.нар. „one-stop shop, където на едно място да може да се получи цялата налична информация за възможностите за финансиране за градско развитие.

Събитието продължи с кръгла маса по темата „Градското измерение на политиките на ЕС“. Оливие Бодле от Генерална дирекция „Регионална и урбанистична политика“ на Европейската комисия отбеляза, че има много сходства между проектодоклада на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент и позицията на Европейската комисия и обърна внимание, че трябва да се познават и разбират процесите, които се случват с градовете. Ася Станкова – и.д. Директор на оперативна програма „Региони в растеж“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, представи стъпките, предприети от Министерството във връзка с разработването на Градския дневен ред (Urban Agenda) на ЕС 2014―2020, както и  някои основни моменти в новата оперативна програма. „В предишния програмен период, за съжаление, не поставихме голям акцент върху местните стратегии за развитие, докато в новия период ще се засили вниманието към тях“ – каза г-жа Станкова.

Васил Гарнизов, експерт от Нов български университет, припомни, че досегашният опит е показал необходимостта от инвестиции и в по-малките общини, защото в противен случай част от населението им мигрира към големите градове и се появяват диспропорции.

Г-жа Искра Михайлова посочи примери с малки общини, доказали, че имат капацитет да постигнат успехи – Гоце Делчев, Стара Загора. В заключение тя отбеляза, че докладът на Европейския парламент за развитието на градовете ще бъде добра основа за работа през започващото Люксембургско и следващото Холандско председателство на ЕС.

 

За повече информация:

Повече снимки от събитието може да видите на страницата на фондация „Европа и светът“ във Фейсбук: