17 млн. евро от ЕС за България и Македония

Публикувано:
09:38ч / 07.08.2015г
Брой прочитания:
304
Брой коментари:
0

Новата програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ „България — бивша югославска република Македония“, приета от Европейската комисия на 5 август, ще е съсредоточена върху мерки за смекчаване на последиците от изменението на климата и мерки, свързани със съхраняването на природата и биоразнообразието, с устойчивото използване на природните ресурси, с опазването на околната среда и с управлението на риска на трансгранично равнище. Сред акцентите на програмата е и опазването на обектите на природното и културното наследство в региона. Освен това финансирането ще помогне да се увеличи конкурентоспособността на малките и средни предприятия (МСП) и да се подобри техният достъп до нови пазари.

Корина Крецу, комисар по въпросите на регионалната политика заяви: „Радвам се, че приехме тази програма за сътрудничество между България и бивша югославска република Македония. Трансграничните програми зависят от силната воля на участващите страни да обединяват ресурси, за да се справят с общи предизвикателства. Чрез сътрудничеството в областта на околната среда, туризма и конкурентоспособността на МСП регионът може да повиши своята привлекателност за туристите и инвеститорите. Желая и на двете страни успех в изграждането на това сътрудничество и в подпомагането на проекти, които ще се възползват от регионалните предимства“.

Програмата за трансгранично сътрудничество обхваща 2 гранични региона в България и 3 региона в бивша югославска република Македония. Нейният бюджет е над 19 млн. евро, като близо 17 млн. евро ще дойдат по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП).

Сред очакваните резултати са:

 • подобряване на капацитета за опазване на околната среда и устойчиво използване на съвместните природни ресурси, например чрез инвестиции в екологосъобразна инфраструктура, както и в дейности за обучение и изграждане на капацитет, насочени към публичните органи;
 • подобряване на капацитета за съвместни действия при пожари, наводнения и други извънредни ситуации чрез възстановяване на речните брегове, зонално и регионално/местно планиране, съобразено с речните басейни, и изпълнение на всеобхватни инициативи за противопожарна защита;
 • увеличаване на туристическата привлекателност чрез възстановяване на исторически сгради и поддържане на традиционни ландшафти;
 • засилено сътрудничество и изграждане на мрежи за устойчиво развитие на туризма;
 • подобряване на условията за развитие на бизнеса — конкурентоспособна местна икономика, основана на регионалните предимства и със силни връзки с международните пазари, например чрез укрепване на капацитета на образователната система, за да може тя да е ориентирана към нуждите на пазара;
 • подобряване на капацитета на публичния и частния сектор за развитие на бизнеса чрез насърчаване на предприемачеството и сътрудничеството за обмен на нови идеи, умения и технологии и стимулиране на създаването на нови предприятия.

Контекст:

Петте региона по NUTS III или еквивалентни региони по програмата за регионално сътрудничество „България — бивша югославска република Македония“ са:

 • в България: области Благоевград и Кюстендил;
 • в бивша югославска република Македония: Североизточен, Югоизточен и Източен регион.

В центъра на програмата ще са следните три приоритета:

 1. Околна среда
 2. Устойчив туризъм
 3. Конкурентоспособност

Общ бюджет на програмата за сътрудничество: 19 461 687 евро.

Общо финансиране от ЕС (ИПП — Инструмент за предприсъединителна помощ): 16 542 434 евро.

Програмата се управлява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България. За контакти: ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 17 — 19, 1202 София, България — http://www.mrrb.government.bg.

По ИПП се предоставя финансова и техническа помощ в подкрепа на реформите в присъединяващите се страни. Средствата по ИПП се използват за изграждане на капацитет в тези страни, което води до постепенно и положително развитие на региона. Бюджетът за междурегионално сътрудничество по ИПП (Interreg — ИПП) за периода 2014 — 2020 г. е около 4,84 млрд. евро, които ще бъдат инвестирани в 12 програми за трансгранично сътрудничество между региони и териториални, социални и икономически партньори.

За повече информация:

Резюмета на оперативните програми, финансирани от фондовете по политиката на сближаване за периода 2014 — 2020 г.

Програми за трансгранично сътрудничество по ИПП

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

https://www.facebook.com/EUinmyregion

Twitter: @EU_Regional  @CorinaCretuEU #cohesionpolicy

Източник: Представителство на Европейската комисия