Доклад на Съвета на Европа за правата на човека в България

Публикувано:
12:58ч / 02.04.2020г
Брой прочитания:
248
Брой коментари:
0

Страсбург, 31 март 2020 г. Комисарят на Съвета на Европа по правата на човека Дуня Миятавич представи доклад за посещението си в България през ноември 2019 г. Докладът се фокусира върху расизма, нетолерантността и дискриминацията, насилието срещу жени и домашното насилие и медийната свобода.

Според комисаря, има нужда от политическа и културна промяна в отношението към малцинствените групи и начина, по който те се представят в България, където речта на омразата, дискриминацията и враждебността спрямо ромите, ЛГБТИ хората и лицата, принадлежащи към други малцинствени групи предизвикват силно безпокойство. Дуня Миятавич призовава властите да реагират енергично при прояви на реч на омраза, включително от страна на високопоставени политици, да повишат правната защита срещу дискриминацията и престъпленията от омраза и ефективно да разследват и преследват подобни престъпления.

Камисарят изразява съжаление заради враждебността срещу ромите, по-специално срещу онези, които трябваше да напуснат домовете си заради протести срещу техните общности в няколко населени места. Дуня Миятавич призовава властите спешно да вземат мерки в подкрепа на засегнатите лица и да предприемат бързи действия за засилване на правните гаранции, съпътстващи изселването. Трябва също да се вземат решителни мерки за подобряване на общото жилищно положение на ромите, включително достъпа им до социални жилища.

Г-жа Миятович е обезпокоена, че дебатите около Истанбулската конвенция са прераснали в тревожни тенденции, които представляват сериозни заплахи за човешките права на жените, децата и ЛГБТИ. „Продължаващите атаки срещу неправителствени организации, оттеглянето от правителството на Стратегията за закрила на детето и отлагането на влизането в сила на новия Закон за социалните услуги са сред най-печалните примери за тези тенденции“ – казва тя. „Властите трябва да променят посоката. Те трябва да се сблъскат с вредните изказвания, да подобрят законодателството и да повишат осведомеността на обществото за необходимостта от по-голяма защитата на жертвите на насилие над жени и домашно насилие. Особено внимание трябва да се обърне на насърчаването на равенството между жените и мъжете “ – казва комисарят на Съвета на Европа по правата на човека .

Друг проблем е, че услугите, достъпни за жертвите на домашно насилие, са недостатъчни и не покриват адекватно всички региони на България. Ето защо г-жа Миятович призовава властите да увеличат броя на кризисните центрове и другите социални услуги, необходими на жертвите на домашно насилие. Тя също така препоръчва набор от мерки за подобряване на усилията на властите за борба с насилието над жени и домашното насилие. „Необходима е по-голяма подкрепа за работата на неправителствените организации и защитниците на правата на човека, които работят в тази област и систематично събиране на данни за всички форми на насилие срещу жени, основано на пола. Властите трябва да налагат възпиращи санкции на извършителите, да гарантират достъпа на жертвите до безплатна правна помощ и лесно достъпни защитни мерки и да осигурят на жертвите ефективни средства за защита “.

Докладът на комисаря обръща внимание и на постоянното влошаване на медийната свобода вследствие на редица фактори, включително непрозрачна собственост и финансиране на медиите, тормоз над журналисти, използване на дела за клевета и политическо влияние. Подчертавайки значението на свободата и плурализма на медиите за правилното функциониране на демокрацията, г-жа Михатович призовава властите да създават благоприятна среда за свобода на изразяване, по-специално чрез предотвратяване на прекомерната концентрация на медийна собственост, отмяна на наказателни разпоредби срещу престъпления за клевета и др. и налагане на наказания на всички, които отправят заплахи или извършват посегателства срещу журналисти.
Накрая, тя призовава властите да подобрят професионалната защита и условията на труд на журналистите и да направят състава и мандата на Съвета за електронни медии по-независими и ефективни.

Пълния текст на доклада може да прочетете тук, а в превод на български – тук.

Коментари на българското правителство по доклада

Източник: Съвет на Европа, офис на комисаря по правата на човека