Коронавирус: Европейската комисия мобилизира всичките си ресурси в защита на човешкия живот

Публикувано:
14:56ч / 02.04.2020г
Брой прочитания:
86
Брой коментари:
0

Днес в Брюксел председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен даде пресконференция, на която представи SURE, европейската схема за краткосрочна заетост, както и Инструмента за спешна подкрепа (Emergency Support Instrument) и Инвестиционната инициатива Плюс в отговор на коронавируса (Coronavirus Response Investment Initiative Plus).

Спасяването на човешки живот и подпомагането на препитанието на хората са от
жизненоважно значение в тези времена на тежка криза. Европейската комисия
засилва действията си, като предлага да се създаде инструмент за солидарност,
наречен SURE, на стойност 100 милиарда евро, който ще помогне на работниците
да запазят доходите си, а на предприятията — да оцелеят. Тя предлага също така
всички налични структурни фондове да се пренасочат към действия в отговор на
разпространението на коронавируса.
Подпомагане ще получат също земеделските стопани и рибарите, както и най-нуждаещите се лица.

Всички тези мерки се основават на настоящия бюджет и за
тях ще се използва всяко свободно евро. Те показват необходимостта от
приемането на стабилен и гъвкав дългосрочен бюджет на ЕС. Работата на
Комисията ще бъде насочена към това да се гарантира, че ЕС може да разчита на
стабилен бюджет, за да се изправи отново на крака и да напредва по пътя към
възстановяването.
Разпространението на коронавируса представлява тест за Европа по начин, който
допреди няколко седмици би бил немислим. Сериозността и мащабът на тази криза
изискват безпрецедентни по размер, бързина и солидарност действия.

През последните седмици Комисията предприе мерки, за да осигури на държавите
членки цялата гъвкавост, необходима за финансовото подпомагане на техните
здравни системи, предприятия и работници. Действията ѝ бяха насочени към
координирането, ускоряването и засилването на усилията във връзка с
възлагането на поръчки за медицинско оборудване, както и към осигуряването на
финансиране за научни изследвания с цел създаването на ваксина. Комисията
работи неуморно, за да гарантира, че стоките и пограничните работници
продължават да се придвижват из ЕС, че болниците и производствените
предприятия продължават да работят, а щандовете в магазините продължават да
бъдат зареждани. Тя подпомагаше и продължава да подпомага репатрирането на
граждани на ЕС и техните семейства и на дългосрочно пребиваващи лица от всички
краища на света към Европа.

В действията си Комисията е водена от убеждението, че единственото ефективно
решение на кризата в Европа се основава на сътрудничеството, гъвкавостта и най-вече на солидарността.
С днешните предложения ответните действия достигат ново равнище.

Във връзка с приетите днес предложения председателят Фон дер Лайен заяви: В
настоящата криза с разпространението на коронавируса ефект ще имат само най-силните ответни действия.

Трябва да използваме всичко, с което разполагаме.
Всяко свободно евро в бюджета на ЕС ще бъде пренасочено към борбата с
коронавируса, всяко правило ще бъде облекчено, за да може финансирането да
бъде използвано бързо и ефективно. Чрез новия инструмент за солидарност ще
мобилизираме 100 милиарда евро, за да могат хората да запазят работните си
места, а предприятията да продължат да функционират. Така обединяваме силите
си с тези на държавите членки за спасяването на човешки живот и запазването на
препитанието на хората. Това е европейска солидарност.
100 милиарда евро, за да могат хората да запазят работните си места, а
предприятията да продължат да функционират: инициативата SURE
Необходимо е да смекчим икономическия шок, за да може икономиката на ЕС да
започне да се възстановява, когато условията станат подходящи за това. За тази
цел трябва да направим така, че хората да запазят работните си места, а
предприятията да продължат да функционират. Всички държави членки имат или
скоро ще имат схеми за намалено работно време, за да могат да постигнат това.
SURE представлява отговорът на Комисията на това: чрез новия инструмент ще
бъдат осигурени до 100 милиарда евро под формата на заеми за страните, които се
нуждаят от тези средства, за да гарантират, че работниците ще получават доход, а
предприятията ще запазят служителите си. Това ще позволи на хората да
продължат да плащат своя наем и сметки и храната, която купуват, и ще
допринесе за осигуряването на така нужната стабилност на икономиката.
Заемите ще се основават на гаранции, предоставени от държавите членки, и ще
бъдат насочени там, където нуждата от тях е най-спешна. Всички държави членки
ще могат да използват този инструмент, но той ще бъде от особена важност за най-тежко засегнатите страни.
SURE ще подкрепя схеми за намалено работно време и подобни мерки, за да
помогне на държавите члеки да запазят работни места и да защитят наети
служители и самостоятелно заети лица от риска да бъдат освободени от работа или
да загубят дохода си. Фирмите ще могат временно да намалят работното време на
служителите си или временно да спрат цялата си дейност, като държавата ще
осигури подпомагане на доходите за неизработените часове. Самостоятелно
заетите лица ще получат заместване на дохода с оглед на настоящата извънредна
ситуация.
Помощ за най-нуждаещите се лица — Фонд за европейско
подпомагане на най-нуждаещите се лица
В по-голямата част от Европа е въведено социално дистанциране с цел забавяне на
разпространението на вируса и именно за това е важно хората, които разчитат на
други хора за удовлетворяване на най-основните си нужди, да не бъдат лишени от
тази помощ. За посрещането на това предизвикателство ще бъдат внесени
изменения във Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица:

поспециално ще се въведат електронни ваучери, за да се намали рискът от зараза, и
възможност за закупуване на предпазни средства за лицата, които оказват помощ.
Подкрепа за рибарите и земеделските стопани
Селското стопанство и рибарството в Европа имат съществена роля за
осигуряването на храната, която ядем. Те са сериозно засегнати от кризата, което
на свой ред засяга нашите вериги за доставки на храни и местните икономики,
поддържани от този сектор.
Както и при структурните фондове, използването на Европейския фонд за морско
дело и рибарство ще стане по-гъвкаво. Държавите членки ще могат да предоставят
подкрепа:
 на рибарите — за временното спиране на риболовната дейност;
 на производители на аквакултури — за временното спиране или
намаляването на производството;
 и на организациите на производителите — за временното съхранение на
рибни продукти и продукти от аквакултури.
Комисията също така скоро ще предложи набор от мерки, за да гарантира, че
земеделските стопани и другите бенефициери ще могат да получат необходимата
им подкрепа от общата селскостопанска политика, например чрез предоставяне на
повече време за внасяне на заявления за подпомагане и повече време, за да се
даде възможност на администрациите да ги обработват, увеличаване на авансовите
плащания при директни плащания и на плащанията за развитие на селските
райони и осигуряване на допълнителна гъвкавост за проверките на място, за да се
сведе до минимум необходимостта от физически контакт и да се намали
административната тежест.
Защита на нашата икономика и нашите хора с всички налични средства
Пренасочване на всички фондове на политиката на сближаване за
борба с извънредната ситуация
Всички средства, за които не са поети задължения от трите фонда на политиката
на сближаване — Европейския фонд за регионално развитие, Европейския
социален фонд и Кохезионния фонд — ще бъдат мобилизирани за справяне с
последиците от кризата в областта на общественото здраве.
За да се гарантира, че средствата ще могат да бъдат пренасочени там, където има
най-спешна нужда от тях, ще бъдат възможни трансфери между фондовете, както и
между категориите региони и между целите на политиките. Освен това ще
отпаднат изискванията за съфинансиране, тъй като държавите членки вече
използват всички свои средства за борба с кризата. Управлението ще бъде
опростено.
Инструментът за спешна подкрепа
В своята история Европейският съюз не е бил изправен пред здравна криза от
такъв мащаб или с такава скорост на разпространение. В отговор на това първият
приоритет е спасяването на човешки животи и задоволяването на нуждите на
нашите здравни системи и на професионалистите, които ежедневно извършват
чудеса навсякъде в Съюза.
Комисията работи усилено, за да гарантира снабдяването с предпазни средства и
оборудване за дихателна защита. Въпреки положените сериозни производствени
усилия от страна на промишлеността, държавите членки все още се сблъскват с
остър недостиг на предпазни средства и оборудване за дихателна защита в някои
райони. Те също така не разполагат с достатъчно лечебни заведения и биха имали
полза от възможността да преместват пациенти в райони с повече ресурси и да
изпращат медицински персонал на местата, които са най-тежко засегнати. Освен
това ще бъде необходима подкрепа за извършване на масови тестове, медицински
изследвания, прилагане на нови лечения и производство, закупуване и
разпределяне на ваксини в целия ЕС.
Днес ЕС предлага да се използват всички налични средства от бюджета на ЕС за
тази година, за да се отговори на нуждите на европейските здравни системи.
В инструмента за спешна подкрепа ще бъдат включени 3 млрд. евро, от които 300
млн. евро ще бъдат предоставени на RescEU в подкрепа на общите запаси от
оборудване. Първият приоритет ще бъде управлението на кризата в областта на
общественото здраве и осигуряването на жизненоважно оборудване и консумативи
— от вентилатори до лични предпазни средства, от мобилни медицински екипи до
медицинска помощ за най-уязвимите, включително тези в бежански лагери.
Втората област на съсредоточаване е да се даде възможност за увеличаване на
усилията за тестване. Предложението също така ще позволи на Комисията да
организира обществени поръчки от името на държавите членки.
Какво предстои?
Тъй като ситуацията продължава да се развива, Комисията ще представи
допълнителни предложения и ще работи съвместно с другите институции на ЕС за
постигане на напредък във възможно най-кратък срок.

Повече информация ще откриете в прикачения документ и на следните линкове:

Въпроси и отговори: Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса+: Нови действия за мобилизиране на необходимите инвестиции и ресурси

Въпроси и отговори: Комисията предлага SURE — нов временен инструмент на стойност до 100 милиарда евро за подпомагане на защитата на работните места и хората на работното място

Въпроси и отговори: Инструмент на Европейския съюз за спешна подкрепа за сектора на здравеопазването

Информационен документ: Мерки на ЕС във връзка с коронавируса — последни новини

Информационен документ: Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса

Информационен документ: Мерки във връзка с коронавируса: Подкрепа за секторите на рибарството и аквакултурите

Информационен документ: Подкрепа за държавите членки за защита на хората на работното място и работните места — SURE

Правните текстове са на разположение на уебсайта на Комисията за мерките във връзка с коронавируса

Източник: Представителство на Европейската комисия