ЕС предоставя 222 милиона евро за региона на Дунав

Публикувано:
11:21ч / 21.08.2015г
Брой прочитания:
194
Брой коментари:
0

В центъра на новата програма за транснационално сътрудничество за региона на река Дунав, която бе приета днес, ще бъде насърчаването на иновациите и предприемачеството, опазването на природните и културните ресурси в региона на река Дунав, подобряване на свързаността и подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика.

Програмата ще подкрепя транснационални проекти за сътрудничество в съответствие с приоритетите на стратегията на Европейския съюз за региона на река Дунав (EUSDR). Нейният географски акцент е идентичен с този на стратегията, т.е. покриват се региони от 9 държави — членки на ЕС (Австрия, България, Хърватия, Чешката република, Унгария, Германия, Румъния, Словакия и Словения), и 3 държави извън ЕС (Босна и Херцеговина, Сърбия и Черна гора). След като бъде уредено финансирането от Европейския инструмент за съседство (ЕИС), Молдова и Украйна също ще отговарят на условията  за участие в тази програма.

Европейският комисар по въпросите на регионалната политика, Корина Крецу, заяви: „За мен днес беше удоволствие да приема програмата. С тематичните си приоритети и подкрепата, която тя оказва за управлението на стратегията на ЕС за региона на река Дунав, тя е предназначена да допринесе пряко за успешното прилагане на тази стратегия. Програмата следва да помогне на участващите в нея държави да разработят проекти с осезаемо и положително въздействие, които ще им позволят да бъдат и по-нататък привлекателни места за живеене, учене, работа, туризъм и инвестиране.“

За транснационални проекти в басейна на река Дунав ЕС ще инвестира над 202 милиона евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 19,8 милиона евро от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП).

Първата покана за представяне на предложения ще бъде пусната през есента на 2015 г. Стартовата проява ще се състои на 23 и 24 септември в Будапеща.

КОНТЕКСТ

Транснационалната програма за региона на река Дунав се гради върху четири тематични приоритета:

1)     Новаторски и социално отговорен Дунавски регион: насърчаване на иновациите, трансфера на знания и предприемачеството

2)     Екологосъобразен Дунавски регион: опазване и управление на природните и културните ресурси

3)      По-добри връзки и отговорност по отношение на енергетиката в Дунавския регион: развитие на устойчиви и сигурни транспортни системи, насърчаване на енергийната ефективност

4)     Добре управляван Дунавски регион: подкрепа на изпълнението на стратегията на ЕС за региона на река Дунав и подобряване на правната и политическата рамка за справяне с основните предизвикателства пред обществото, като например политиките в областта на пазара на труда, образователните системи, демографските промени и т.н.

За управляващ орган на транснационалната програма за региона на река Дунав бе определена Службата за национално икономическо планиране в Будапеща. Дейностите на партньорите по проекта ще бъдат съфинансирани с до 84 %.

Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) има за цел да засили икономическото и социалното сближаване в Европейския съюз чрез намаляване на дисбалансите между регионите му. В периода 2014 — 2020 г. ЕФРР ще инвестира повече от 199 милиарда евро в регионите на Европа.

Инструментът за предприсъединителна помощ (ИПП) предоставя финансова и техническа помощ в подкрепа на реформите в присъединяващите се държави. Със средствата от ИПП се изгражда капацитетът на тези държави, което което постепенно води до положителни промени в региона. За периода 2014 — 2020 г. ИПП разполага с бюджет от около 11,7 милиарда евро.

За повече информация:

Служба за национално икономическо планиране

Управителен орган и съвместен секретариат за програмата за Дунавския регион

ул. Honved 13-15

H-1051 Budapest

danube@ngm.gov.hu

Тел.: +36 1 795 4355

Резюмета на оперативните програми, финансирани от фондовете на политиката на сближаване за периода 2014 — 2020 г.

Транснационална програма за региона на река Дунав за периода 2014 —2020 г.

Стратегия на ЕС за Дунавския регион:

Туитър: @EU_Regional  @CorinaCretuEU #cohesionpolicy

https://www.facebook.com/EUinmyregion 

Източник: Представителство на Европейската комисия