ЕС прие програма за сътрудничество между България и Сърбия

Публикувано:
13:02ч / 31.07.2015г
Брой прочитания:
419
Брой коментари:
0

Днес бе приета програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП между България и Сърбия. Тя ще спомогне за постигането на основни цели в региона: ефикасно управление на природните ресурси, увеличаване на трансграничните мрежи и взаимодействия, стимулиране на туризма, опазване на културното и природното наследство, както и инвестиции в младежта, образованието и изграждането на умения. Програмата също така ще бъде насочена към опазване на околната среда и насърчаване на адаптирането към изменението на климата и превенцията и управлението на рискове.

Заместник–председателят на Европейската комисия Кристалина Георгиева, която отговаря за бюджета и човешките ресурси, заяви : „Това е втора програма за регионално сътрудничество между България и съседна страна, която комисията одобрява за по-малко от месец. България ще може по-активно да работи със Сърбия в областта на туризма, опазването на културното наследство и околната среда.  Тези почти 60 милиона лева означават повече инвестиции и  нови работни места за съседните на Сърбия региони.“

Комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу каза: „Благодарение на тази програма България и Сърбия ще могат да развият своите гранични региони по екологосъобразен и устойчив начин. Опазването на природните зони по границата и използването на техния потенциал за икономическо развитие е важна стъпка в правилната посока.

Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП обхваща 6 гранични региона в България и 7 сръбски региона. Тя възлиза на над 34 млн. евро, като близо 29 млн. евро са по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП).

Сред очакваните резултати са:

  • Подпомагане на опазването на природното, културното и историческото наследство, свързано, когато това е уместно, с туризъм, включително възстановяването на исторически сгради и поддръжката на традиционните ландшафти.
  • Подобряване на интеграцията между различните видове транспортни услуги, използвани от туристите.
  • Приоритизиране на видовете продукти и услуги, които отразяват специалния характер на трансграничните дестинации, свеждат до минимум въздействието върху околната среда и са от полза за общността (от гледна точка на икономиката и заетостта).
  • Разработване на съвместни планове за управление на туристическите територии.
  • Разработване на поредица от действия за изграждане на мрежи с цел да се насърчи отговорността в устойчивия туризъм.

Контекст:

13-те региона, участващи в програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия са:

  • в България: региони на ниво NUTS III: Видин, Монтана, Враца, София, Перник, Кюстендил.
  • в Сърбия: региони на ниво NUTS III: Борски, Зайчарски, Пиротски, Нишавски, Топлички, Ябланички, Пчински

Акцент в програмата ще бъде поставен върху следните три приоритета:

  1. Устойчив туризъм
  2. Младеж
  3. Околна среда

Общ бюджет на програмата за сътрудничество: 34 102 256 евро.

Общ размер на финансирането от ЕС (ИПП — Инструмент за предприсъединителна помощ): 28 986 914 евро.

Програмата се управлява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България. За контакти: Главен директор на ГД „Управление на териториалното сътрудничество“, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 17—19, София 1202, България, тел. + 359 2 9405 487, факс: + 359 2 9870 737, www.mrrb.government.bg

По линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) се предоставя финансова и техническа помощ в подкрепа на реформите в страните в процес на присъединяване. Със средствата по ИПП се изгражда капацитетът на тези страни, което постепенно води до положителни промени в региона. За периода 2014—2020 г., програма Interreg-ИПП разполага с бюджет от около 4,84 млрд. евро, които ще бъдат инвестирани в 12 трансгранични програми за сътрудничество между региони и териториални, социални и икономически партньори. 

За повече информация:

Министерство на регионалното развитие и благоустройството на България

Резюмета на оперативните програми, финансирани от фондовете на политиката на сближаване за периода 2014 — 2020 г.

Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП

https://www.facebook.com/EUinmyregion

Twitter: @EU_Regional  @CorinaCretuEU #cohesionpolicy

Източник: Представителство на Европейската комисия