Европейската комисия представи пакет от мерки за миграцията

Публикувано:
12:36ч / 02.03.2017г
Брой прочитания:
130
Брой коментари:
0

Европейската комисия прие днес пакет от мерки в сферата на миграцията, който е приносът на Комисията към дискусиите по тази тема на предстоящия Европейски съвет през месец март в Рим.

Пакетът от мерки включва:

1/ Обновен план за действие на ЕС в областта на връщането, включително препоръки към държавите членки относно това как да се направят процедурите за връщане по-ефективни.

Предложените мерки се състоят от практически действия, които могат да имат незабавен ефект. Те са съсредоточени върху премахване на „вратичките“ и прилагането на съществуващите правила със строгостта и реализма, необходими, за да се гарантират резултатите от тях на практика, в съответствие с изискванията в областта на основните права.

2/ Доклади за напредъка по някои от основните елементи от миграционната политика на Комисията: Десети доклад относно преместването и презаселването; Пети доклад за напредъка относно изявлението на ЕС и Турция; Втори доклад за напредъка относно привеждането в действие на европейската гранична и брегова охрана; Трети доклад по изпълнението на споразуменията за партньорство с трети страни за по-ефективно управление на миграцията.

С наближаването на Европейския съвет през следващата седмица Комисията отправи и нова покана към държавите членки за ускоряване на темпото на преместване с цел облекчаване на натиска върху Италия и Гърция, тъй като малко от тях са изпълнили своите ангажименти в пълна степен.

Комисията призовава също държавите членки да изпълнят поетия от тях стабилен политически ангажимент и до края на март да запълнят недостига на работна сила и оборудване в Европейската агенция за гранична и брегова охрана.

Една година по-късно Споразуменито на ЕС и Турция продължава да държи незаконните преминавания под контрол, но тъй като пристиганията все още надвишават връщанията, Комисията също така призова Гърция и всички държави членки да запазят темпа в прилагането на съвместния план за действие за подобряване на положението на островите.

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: „Невъзможно е отговорността да бъде справедливо споделена без солидарност. Тъй като всички наши мерки са взаимосвързани, държавите членки не могат да си подбират по свое усмотрение кои решения да изпълнят, като пренебрегват останалите. В момента всички оперативни предпоставки за осъществяване на премествания са на разположение на място в Гърция и Италия. Държавите членки са тези, които трябва да действат и да изпълняват своите задължения, за да се гарантира, че всички лица, които отговарят на условията, са преместени своевременно. В същото време държавите членки следва да продължат да изпълняват ангажиментите си за презаселване от Турция, да предоставят необходимата подкрепа за обработката на молбите за убежище в Гърция и да гарантират пълна оперативна способност на европейските екипи за гранична и брегова охрана.“

Повече информация ще намерите в прикачените съобщения за медиите и в интернет на адреси:

  • Комисията представя нови мерки за ефективна и надеждна политика на ЕС в областта на връщането – http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-350_bg.htm
  • Комисията призовава за подновяване на усилията за изпълнението на мерките за солидарност в рамките на европейската програма за миграцията – http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-348_bg.htm
  • Трети доклад по изпълнението на споразуменията за партньорство с трети страни за по-ефективно управление на миграцията – http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-402_en.htm

 

Източник: Представителство на Европейската комисия в България