Как българската преса отразява ралито Будапеща-Константинопол, 1912 г.

Публикувано:
11:32ч / 07.12.2018г
Брой прочитания:
316
Брой коментари:
0

През лятото на 1912 г. през България минава автомобилите, участващи в ралито Будапеща-Константинопол. Тогавашните български вестници отразяват това събитие, на което е посветена специална изложба в Унгарския културен институт в София.

Изложбата се провежда с подкрепата на Унгарския музей на техниката и транспорта. Тя представя не само ралито, а дава представа и за развитието на автомобилизма в Унгария. Досега е била представяна в Истанбул и Букуреш. При откриването й в София официални гости бяха Н. Пр. Текла Харангозо, посланик на Унгария у нас, Ангел Попов, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, д-р Габор Жигмонд, заместник-генерален директор на Унгарския музей на техниката и транспорта, Пал Недеши, куратор на изложбата, Николай Корудерлиев, любител на ретроколи.

Към унгарските експонати са добавени материали, показващи как в тогавашната българска преса е отразено преминаването на автомобилистите през наша територия. Това е принос на Унгарския културен институт в София с директор г-жа Дьорди Димитров. Негов представител, г-жа Лиана Петрова, организатор „Програми“ в института, лично е проучила в Националната библиотека информациите за българската част от ралито, които се появяват в различни наши вестници през 1912 г.

Прави й впечатление, че те публикуват и реклами за продажба на автомобили във вестниците, каквито са участвали в автопохода. Забелязала е също, че няма фотографии, направени от наши журналисти, но тогава фотографирането е било много трудоемка работа, изискваща трудно преносима техника. Все пак в изложбата в Унгарския културен институт има и снимки от България. На една от тях се вижда кулата в Дряново, която съществува и до днес.

Любопитно е, че има опит да се опровергае едиа „фалшива новина“ – че автопоходът е бил нападнат между Харманли и Хасково от някаква банда – в. „ВОЛЯ“ от 24 юни 1912 г. отхвърля този слух.

Лингвистите ще забележат, че в различните вестници думата „автомобилисти“ не се изписва еднакво – среща се като отомобилисти, аутомобилисти, както и във възприетата днес форма.

Хубава е идеята да бъдат извадени в едър план информациите за ралито в нашите вестници, защото някои от тях са твърде кратки и за зрителя не би било лесно да ги открие сред останалите вести.

Следват публикациите в българската преса, посветени на ралито, в хронологичен ред. Запазен е автентичният правопис, като несъществуващите вече букви „е двойно“ и „ъ широко“ са заменени с „е“ и „ъ“:

В. „ВОЛЯ“, София, 20 юний година 1912, бр. 139

Хроника

Столичния градоначалникъ въ Русе. Днесъ заминава за гр. Русе г. Шоповъ, софийски градоначалник, за посрещане унгарските автомобилисти.

В. „Речъ“, София, 20 юний 1912 година, бр. 1675

Хроника

Градоначалника въ Русе.

Днесъ заминава за Русе столичния градоначалникъ г. Шоповъ, който отива да посрещне маджарските автомобилисти-екскурзианти. Автомобила на градоначалството бе изпратенъ още вчера за тоя градъ. Екскурзиянтите, следъ пристигането си въ Русе, ще поетятъ Търново, Варна и презъ с. Иланлъкъ ще заминат за Цариградъ. За Русе замина днесъ и настоятелството на автомобилния клубъ въ София.

В. „Пряпорецъ“, София, 21 юний 1912 г., бр. 137

Хроника – Вътрешна

Унгарските автомобилисти въ България. – Пристигналите въ Търново снощи унгарски автомобилисти екскурзианти, които пътуватъ отъ Будапеща за Цариградъ, заминали тази сутринъ въ 8 ч. за Габрово. На тръгване те отправили до министъръ-председателя и министъръ на външните работи и изповеданията г. Ив. Е. Гешовъ следната депеша: „Позволете ни да ви изкажемъ най-гореща благодарность за трогателния приемъ, който ни бе направенъ отъ съотечествениците ви благодарение на вашата любезна намеса”.

В. „Пряпорецъ“, София, 22 юний 1912 г., бр. 138

Хроника – Вътрешна

Маджарски екскурзианти презъ България. – Г. г. Евгений Феервари и графъ Фардеги, които участвуватъ въ екскурзията устоена отъ клуба на будапещенските автомобилисти, са отправили до министъра на вътрешните работи г. Людскановъ следната депеша:

„Отъ името на участвуващите въ екскурзията Будапеща – Цариградъ ви поднасяме нашите благодарности и бързаме да ви поздравимъ за добия редъ и доброто състояние на пътищата”.

В. „ВОЛЯ“, София, Петъкъ, 22 юний година 1912, бр. 141

Хроника

Екскурзията на маджарите – отомобилисти. Вчера на 1 ч. следъ обядъ въ Русе пристигнали отомобилистите – маджари. Следъ една малка почивка, заедно съ столичния градоначалникъ г. Шоповъ и полковникъ Савовъ, те заминали въ Бяла. Снощи къмъ 6 часа, автомобилистите пристигнаха въ Търново, посрещнати отъ много народъ, окр. управитель г. Шиваровъ, общ. кметъ Хр. Станчев и пр. Вечерьта на гостите се сервира банкетъ въ градската градина. Тая сутринъ автомобилистите потеглиха за Шипка.

В. „Речъ“, София, 22 юний 1912 година, бр. 1677

Австро-унгарските автомобилисти въ България.

(По телеф. отъ Русе и Търново)

Вчера въ 1 часа следъ обядъ са пристигнали съ специаленъ параходъ отъ Гюргево въ Русе австроунгарските автомобилисти, на брой 70 души – мъже и жени. Заедно съ тяхъ пристигнаха и придружаващите ги въ ромънска територия букурещкия градоначалникъ и окръжниятъ управителъ. На гарата бяха посрещнати отъ градоначалника, от страна на двореца отъ полколникъ Савовъ, а отъ страна на правителството отъ столичния градоначалникъ г. Шоповъ. При слизането на гостите г. Шоповъ им държа на френски подходяща за случая речъ. Отговорилъ графъ Зичи, който съ една речь благодари за любезния приемъ, който имъ се указва. Въ речьта си той спомена, че знае, както българите съ отворени обятия посрещатъ своите гости-чужденци и че напълно въ момента се е уверилъ въ това. Графъ Зичи каза още, че е напълно уверенъ какво отъ България екскурзиянтите автомобилисти ще излезатъ съ отлични впечатления.

Следъ това гостите бяха представени на кмета г. Михайловъ. От гарата грамадното шествие тръгна по улиците Цариградска, Александровска и се спря предъ сладкарница „Тетевенъ”, дето на гостите бе сервиранъ сладоледъ. Докато бяха въ сладкарницата, ето че още едно величествено шедствие привлече вниманието на многобройната публика – 19 красиви автомобили, украсени съ австроунгарски, ромънски и български флагове се зададоха отъ къмъ гарата. Следъ сърдечна раздяла и мила овация отъ страна на хилядната натрупала се публика, екскурзиянтите се накачиха на автомобилите си и потеглиха предшествувани отъ воененъ автомобилъ, каран отъ г. Греченлиевъ.

Виковете „ура” цепеха въздуха докато и последниятъ автомолиъ се изгуби отъ очите на публиката. Стощи въ 5 часа гостите са пристигнали въ Търново. На 2 километра вънъ отъ града една голяма група граждани, непредупредена отъ никого, а слушала само отъ ухо на ухо новина за пристигането на автомобилистите, излязла да ги посрещне. При пристигането имъ, гръмогласно „ура” процепи въздуха. гостите бяха предметъ на най-голямо внимание и радость от страна на търновци.

Отъ предварително пристигналъ от Русе пратеникъ бе уреденъ въпроса за разквартируването на автомобилистите. Ангажирани са и удобно мобилирани стаи въ хотелите Роялъ и Борисъ. Някои от гостите преспаха у видни търговци граждани.

Снощи въ ресторанта на градската градина имъ се сервира разкошна вечеря. Градината бе препълнена съ народъ. Търновци рядко са се виждали събрани въ такова импозантното множество. Измежду множеството личеха семействата на най-видните търновчани.

На вечерята се държаха подходящи тостове. Пръвъ софийскиятъ градоначалникъ г. Шоповъ поздрави гостите отъ името на правителството. Следъ него говори участвующиятъ въ екскурзията г. д-ръ Куки, който напи наздравици за царь Фердинанда, виновникъ за грамадните прогреси на България.

Автомобилите на екскурзиантите са закарани в казармата на 18 г. полкъ. Тами сутринъ гостите заминават за Габрово, отдето ще продължатъ пътешествието си презъ Шипка, Казанлъкъ, Ст. Загора, Пловдивъ, Хебибчево за Цариградъ.

В. „ВОЛЯ“, София, Събота, 23 юний година 1912, бр. 142

Хроника

Екскурзията на маджарите – отомобилисти. Вчера на 11 часа и 20 минути отомобилистите пристигнали въ гр. Габрово. Сервирано имъ било обядъ въ казиното „Бузлуджа”. На 2 часа и 20 минути екскурзиантите продължили за презъ балкана за Шипка.

          В. „УТРО“, В.Търново, 23 юний 1912 год., бр. 88

Хроника

Унгарските аутомобилисти. Както бехме съобщили, на 20. того въ града ни пристигнаха 25 аутомобили отъ Будапещенското кралско унгарско аутомобилно д-во, съ които пристигнаха около 80 пжтници, отъ които 33 сж унгарски графове, барони, депутати и фабриканти, съ госпожите си и синовете си. Останалите беха шофйорите на аутомобилите. Аутомобилите, окичени съ малки флагчета — български и унгарски, съ надписи по техъ — Budapeste-Constantinople и съ означение на конските сили, съ които сe движи аутомобила, започнаха единъ следъ другъ да приотигатъ въ 6 часа после пл., като запълниха целото пространство предъ хотелите „Борисъ* и .Роаялъ, от гдето едни отъ пжтниците се разпределиха по поменатите хотели, а други по частни домове, а некои п по колибите въ ловята. Вечерьта въ 8 1/2, часа въ бюфета на градската градина имъ бе сервирана вечеря отъ сухи закуски. Презъ време на вечерята, на която присжтствуваха окрлжниятъ управитель и гражданите, които беха приели гости въ домовете си, свири военната музика. Гостите още отъ гр. Русе се съпроваждаха отъ Софийския градоначалникъ г. Шоповъ, отъ полковникъ Савова и отъ г. г. Фанта, Шпетеръ и представители отъ фирмата Фехеръ въ Русе. При срещата, да гледатъ разнообразните аутомибиуи, се беха изсипали по баиря край града и по балконите и по улиците многоброенъ народъ. Градътъ се представляваше този день особено оживенъ. Свиркането на аутомобилните тржби и особното бучение на аутомобилите при техното движение, придаваха една праздничность на деня. Неколцина отъ гостите въ късо време съ аутомобилите си разгледаха красивите околности на града.

На следния день гостите въ 8 часа пр. пл. въ редица минаха презъ целия градъ, Св гора и презъ шосето Търново—Севлиево заминаха за Габрово—Шипка— Казанлъкъ. Те навсекъде сж били срещнати съ особно любопитство,

Отъ Будапеща до Букурещъ аутомобилите сж изминали пътя за единъ денъ. Въ Букурещъ, имъ билъ даденъ банкетъ отъ страна на ромъните. На банкета присътствувалъ и ромънския престолонаследникъ. На 20. того сутриньта тръгнали отъ Букурещъ за Гюргево— Русе, гдето обедвалп въ 1. часа. Въ 2 1/2 часа тръгнали отъ Русе за Бела, гдето въ продължение на 1. часъ разгледали музея въ паметъ на освободителната воина. Въ 6. часа после пл. беха въ града. Пътешествениците навсекжде останаха доволни при пжтуването си.

Ето и списъка на официално оповестените пжтешествевици:

1) Графъ Бела Зичи; 2) Графъ Михаелъ Кароли; 3) Графъ Никола Банфи; 4) Графъ Никола Дежефи; 5) Графъ Жанъ Хардекъ; 6) Графъ Иосифъ Кароли; 7) Принцъ Луи де Виндишгрецъ; 8) Баронъ Албертъ де-Банфи; 9) Баронъ Луи Шолмоси; 10) Полъ де-Сасъ, допутатъ отъ Парламента; 11) Корнелъ де-Кобекъ, депутатъ огь Парламента; 12) Антоанъ Раковски; 13) Арпадъ Тамаши де Фогарашъ; 14) Евгени Барухъ де-Фелшованъ; 15) Морисъ Палугай; 16) Антоанъ Палугай; 17) Аладаръ Урани; 18) Антоанъ Мочони; 19; Теодоръ Делгарь; 20) Евгени Фехервари; 21) Полъ Даниелъ; 22) Етиенъ Иллешъ; 23) Рихардъ Хубертъ; 24) Евгени Катаи; 25) Евгени Керестешъ; 26) Сигизмундъ Шницеръ; 27) Ернестъ Балантинъ; 28) Алекси Келинеръ; 29) Йосифъ Барди; 30) Полъ Клосъ; 31) В. Р. Берри; 32) Вилхелмъ Кирхнеръ; 33) Жулъ Райманъ.

В. „Русенско ехо“, 24 Юний 1912 г., бр. 175

Местна хроника

Унгарските автомобилисти – На 20 т.м. пристигнаха в града ни идящи от Букурещ около 70 д. автомобилисти от Унгария, които са се нарекли да пътуват до Цариград с автомобили. Автомобилите бяха прекарани с два шлепа от Гюргево до Русе. Те бяха около 20. На пристанището автомобилите бяха причакани от представители на града в лицето на п. кмета г. Г. Михайлов и градоначалника г. Гр. Хаджигенов.

Освен тях от София бяха пристигнали специално за посрещание депутация от автомобилния клуб и от страна на правителството Столичния градоначалник г- Шопов.

Ние не можем да си обясним защо пък правителството ги посреща официално, когато се знае че те са просто тръгнали за разходка. Да се посрещат от членове на автомобилния клуб в София разбираме, но да се посрещат от страна на правителстото, нам ни се вижда това твърде непонятно.

В. „ВОЛЯ“, София, Неделя, 24 юний година 1912, бр. 143

Хроника

Нападнатъ автомобилъ. Вчера въ Пловдиъ е билъ пръснатъ слухъ, че единъ отъ маджарските автомобили е билъ нападнатъ между Харманлий и Хасково отъ една 7-членна банда и е билъ ограбенъ. Слухътъ отъ компетентните места се опровергавалъ. Освенъ това нетребва да се базравя, че съ автомобилистите пътува и градоначалникътъ г. Шоповъ, който сигурно щеше да съобщи за подобна случка. При минаванието на Шипченския балканъ два автомобила са били катурнати отъ силна буря, но отъ екскурзиянтите никой не е пострадалъ.

В. „Речъ“, София, 26 юний 1912 година, бр. 1681

ШЕГИТЕ НА ДЕНЯ.

Автомобилна изложба.

Знае се, че няколко маджари са предприели екскурзия съ собствените си автомобили презъ Ромъния и България за Цариградъ.

Въ Русе на тези автомобилисти се оказа голяма почестъ отъ страна на властите и автомобилното дружество.

Единъ специаленъ делегатъ изпратенъ отъ тяхъ, вчера пристигна въ София, за да се представи на министъръ президента и поблагодари за хубавото гостоприемство.

Като минаваъ край кафене Македония, той се спрялъ предъ наредените автомобили и цялъ часъ цъкалъ съ уста и се чуделъ на тези автомобили, последня дума на изкуството…

  • Въ коя фабрика са правени тези автомобили? – пита той.
  • В българска фабрика! – отговаря шофьора.
  • Где е тя, моля ви се?
  • Въ Змеювица, надъ с. Своге, гдето са заводите за изливане на топове – отговаря втория шофьоръ.

И делегата прави снимки на тези чудни автомобили, които иматъ видъ на сарделева кутия.

Следъ това си заминалъ.

Днесъ нашето автомобилно дружество получило отъ Виена следната телеграма:

„Тукъ се открива автомобилна изложба. Каните се да вземете участие, но не съ автомобили бракувани отъ Берлинъ, защото пушатъ, а съ автомобилите, които циркулиратъ София – Банки.

В. „УТРО“, В.Търново, 29 юний 1912 год., бр. 89

Хроника

Не поканиха кмета ни на вечерята си маджарските гости и съ това показаха невежливостьта си към гражданите, които имъ показаха гостоприемство, като ги приеха и по домовете си. Този приемъ по частните домове на най-първите ни граждани се направи, благодарение на кмета ни и на окръжния управитель. Нямаше да обърнем внимание на това, ако на вечерята не бяха се канили други граждани и ако не бяха се напивали и наздравици.

Към извадките от български вестници, отразили събитието през 1912 г. Лиана Петрова добавя още една своя находка – публикация, която според нея показва влияние, оказано от преминалото през България рали.

В. „ВОЛЯ“, София, Четвъртъкъ, 6 юлий година 1912, бр. 151

Хроника

По автомобилното дружество.

Управителния съветъ на автомобилното дружество въ едно от последните заседания взе следующето решение като взима предъ видъ.

  1. Общото политическо положение, което за сега не благоприятствува за добрия вървежъ на икономически предприятия и големия рискъ свързанъ съ тяхъ.
  2. Че очакваното бързо настилане на голяма частъ отъ столичните улици, на което на много разчиташе Дружеството ще се забави дълго време, предъ видъ на обстоятелството, че спора, който съществува между общинското управление и д-во „Изида” тези последни дни за жалость взема неблигоприятенъ край, така че като се изпусне тазгодишния строителенъ сезонъ паважа не може да почне да се прави преди 1913 год. и не може да се очаква да бъде свършенъ преди края на 1914 год.; а за жалость трябва да се констатира, че три четвърти отъ столичните улици са въ плачевно състояние и абсолютно е невъзможно автомобилно движение по тяхъ.
  3. Че при тези условия дружествената идея да се докаратъ съвършено нови неупотребени и луксозни автомобили е за сега неосъществима, а могатъ само да се пуснатъ стари и бракувани въ други столици автомобили, нещо което никакъ не влиза въ цевите и намеренията на дружеството, защото по този начинъ ще се компрометира отъ самото начало хубавата идея и ще изложатъ на рискъ не само вложените капитали, но и живота и спокойствието на софийските граждани.

На основание гореизложените данни съвета реши:

  1. Да се отложи реализирането на тази хубава дружествена идея, до когато настъпят изискуемите се за предприятието благоприятни условия.
  2. Реши да се съобщи на всички подписчици на акциите настоящето решение и да се помоли да си изтеглятъ обратно внесените отъ тях суми.
  3. Да се благодари на няколко големи европейски фабрики които указаха готовность да доставятъ при най-благоприятни условия първокачествени и удобни автомобили.

Подборка на извадките от пресата през 1912 г.: Лиана Петрова

Още по темата на сайта ни:

Рали Будапеща-Константинопол, 1912 г., минава през България

Още снимки от откриването на изложбата за ралитоможе да видите на страницата на фондация „Европа и светът“ във Фейсбук.