Обзор на европейските градове на културата и творчеството

Публикувано:
18:30ч / 08.10.2019г
Брой прочитания:
432
Брой коментари:
0

Днес Европейската комисия пуска второто издание на Обзора на градовете на културата и творчеството— инструмент за открояване на добрите практики и за насърчаване на творческия и културния потенциал на европейските градове, което е от жизненоважно значение за икономическия растеж и социалното сближаване. След успеха на първото издание през 2017 г. в тазгодишното второ издание се представя актуализиран „портрет“ на богатството на културата и творчеството в Европа, за който са взети под внимание 190 града от 30 страни, включително Норвегия и Швейцария. Обзорът е дело на Съвместния изследователски център — службата на Комисията за наука и знания, и е придружен от обновен електронен инструмент, който дава възможност градовете да добавят свои собствени данни за по-задълбочен и сравнителен анализ.

Тибор Наврачич, комисар по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта, отговарящ за Съвместния изследователски център, отбеляза: „Първото издание на Обзора на градовете на културата и творчеството се оказа успешно и даде възможност на градове от цяла Европа да ускорят развитието си чрез по-добро използване на своите културни преимущества. Уверен съм, че второто, вече разширено издание, ще бъде също толкова полезно за градските управи, за културата, за творчеството и за самите граждани. Обзорът е отличен пример за това как Съвместният изследователски център може да помага на управниците за подобряването на качеството на живот на гражданите чрез конкретни, изпитани в практиката инструменти.“ 

Основни констатации във второто издание:

 • Париж (Франция), Копенхаген (Дания), Флоренция (Италия) и Лунд (Швеция) оглавяват класацията в съответните групи от населението, като Лунд е нов участник сред водещите градове в сравнение с изданието от 2017 г.
 • Работните места в секторите на културата и творчеството се увеличават особено в градовете от Северна и Източна Европа със средно годишно увеличение от около 12 % в Будапеща (Унгария), Талин (Естония), Вилнюс (Литва), Краков и Вроцлав (Полша) и Тарту (Естония)..
 • На равнище макрорегиони Северна Европа се справя най-добре. Западна Европа е водеща по „културна динамичност“, като непосредствено след нея се нареждат Северна и Южна Европа. Западна Европа също така е с най-добри показатели във връзка с „творческата икономика“, като малко след нея се нарежда Северна Европа. Градовете с най-добра динамика за създаване на работни места се намират като цяло в Северна и Източна Европа.
 • В анализираната извадка от градове културните средища са като цяло на 30 минути пеша (или само на 5 минути с велосипед) от местоживеенето на европейските граждани и са лесно достъпни с обществен транспорт.
 • Бъдещите фондове на политиката на сближаване на ЕС биха могли допълнително да спомогнат за социално-икономическото и междурегионалното сближаване, като се постави акцент върху творчеството, работните места и иновациите, транспортните връзки и управлението — областите, в които остават най-големите различия.
 • Водещите градове в областта на културата и творчеството са и по-проспериращи: налице е положителна и съществена връзка между индекса на градовете на културата и творчеството и индекса на равнищата на доходите.

Първото издание на Обзора на градовете на културата и творчеството вдъхнови местните власти в цяла Европа. Така например Мадрид (Испания) използва данни, включени в Обзора, за да установи кои културни и творчески центрове (паметници, музеи, кина, театри и художествени галерии) следва да бъдат във фокуса на испанските инвестиции в стратегията за изграждане на запазена марка и за подобряване на оценката в международните класации. В резултат на това кметството на Мадрид публикува нова брошура „Мадрид — факти и цифри за 2018“ за популяризиране на богатството от културни средища в града. Обзорът помогна също така на град Дьор (Унгария) да анализира бъдещите нужди от инвестиции и предостави данни в подкрепа на решението на ръководството на града да приеме стратегия за икономиката на културата и творчеството за периода 2019—2028 г., в която се определят ключовите мерки за развитие, като например създаване на творчески пространства за хората на изкуството и инкубационен център по дизайн. Град Юмео (Швеция) използва инструмента за повишаване на осведомеността на местните заинтересовани страни за ролята на културните инвестиции за насърчаването на устойчивия растеж.

Контекст

Обзорът на градовете на културата и творчеството, чието начало бе поставено през 2017 г., използва количествени и качествени данни за измерване на културния и творческия потенциал на градовете. Качествената информация в Обзора се измерва с 29 показателя по девет измерения на политиката, които отразяват три основни аспекта на културната и социално-икономическата жизненост на даден град:

 • „Културна динамичност“ — измерва „пулса“ на културата в града що се отнася до културната инфраструктура и участието в културни прояви.
 • „Творческа икономика“ — разглежда степента, в която културата и творчеството допринасят за икономиката на града по отношение на заетостта и иновациите.
 • „Благоприятстваща среда“ — открояват се материалните и нематериалните активи, които помагат на градовете да привличат таланти и да насърчават участието в културни прояви.

Нови елементи в изданието за 2019 г.:

 • добавят се още 22 европейски града от 14 държави членки, като общият им брой достигна 190;
 • Бяха използвани нови източници на уеб данни (OpenStreetMap) за по-доброто разбиране и динамично представяне на жизнеността на европейската култура;
 • Новите констатации от пространствения анализ на културните центрове помага за поставянето на социалното приобщаване, заедно с икономическото благосъстояние, в центъра на научните изследвания;

Обзорът е в подкрепа на политиката на ЕС в областта на културата: той е в основата на оценката на икономическото въздействие във връзка с Новата европейска програма за култура от 2018 г. и е една мерките, включени в Европейската рамка за действие в областта на културното наследство, чиято цел е да се подсигури траен ефект от инициативите през 2018 г., обявена за Европейска година на културното наследство.

Очаква се Обзорът да бъде актуализиран на всеки две години.

За повече информация

Уебсайт на Обзора на градовете на културата и творчеството (включително пълен доклад, интерактивен онлайн инструмент, информационни документи и инфографики)

Информационна бележка

 

Източник: Представителство на Европейската комисия