Римска декларация, 25 март 2017 г.

Публикувано:
16:06ч / 26.03.2017г
Брой прочитания:
288
Брой коментари:
0

Декларация на ръководителите на 27 държави членки и на Европейския съвет, Европейския парламент и Европейската комисия

Римска декларация

(25 март 2017 г.)

Ние, ръководителите на 27 държави членки и на институциите на ЕС сме горди от постиженията на Европейския съюз: изграждането на европейското единство е дръзко, далновидно начинание. Преди шейсет години, съвземайки се от трагедията на две световни войни, ние решихме да стиснем ръце и заедно да възродим от пепелта нашия континент. Изградихме неповторим Съюз с общи институции и непоклатими стойности, общност на мир, свобода, демокрация, човешки права и върховенство на закона, огромна икономическа сила, отличаваща се с безпрецедентни равнища на социална закрила и благополучие.

Европейското единство започна като мечта на неколцина и се превърна в надежда за мнозина. Тогава Европа отново стана едно цяло. Днес сме единни и по-силни: стотици милиони хора в Европа се радват на живот в един разширен Съюз, преодолял старите разделения.

Европейският съюз е изправен пред безпрецедентни глобални и вътрешни предизвикателства: регионални конфликти, тероризъм, все по-голям миграционен натиск, протекционизъм и социални и икономически неравенства. Заедно сме решени да се борим с предизвикателствата на бързо променящия се свят и да предложим на своите граждани както сигурност, така и нови възможности.

С още повече единство и солидарност помежду ни и със спазване на общите правила ще направим Европейския съюз по-силен и по-устойчив. Единството е необходимост, но то е и нашият свободен избор. Поотделно бихме били изхвърлени встрани от глобалната динамика. Да бъдем заедно е най-добрият начин да влияем на тази динамика и да отстояваме нашите общи интереси и ценности. Ще действаме заедно, ако е необходимо с различни темпове и интензивност, но ще се движим в една и съща посока, както сме правили преди, в съответствие с Договорите и като държим вратата отворена за онези, които желаят да се присъединят на по-късен етап. Съюзът ни е неразделен и неделим.

В идните 10 години искаме Съюз, който да бъде безопасно, сигурно и благодатно място, да бъде конкурентоспособен, устойчив и социално отговорен, да има волята и способността да играе ключова роля в света и оформянето на глобализацията. Искаме Съюз, в който гражданите да имат нови възможности за културно и социално развитие и икономически растеж. Искаме Съюз, който остава отворен за онези европейски страни, които зачитат нашите ценности и се ангажират да ги насърчават.

В тези времена на промяна, като вземаме присърце тревогите на нашите граждани, ние приемаме Римската програма и изразяваме решимост да работим за:

1. Безопасна и сигурна Европа: Съюз, в който всички граждани се чувстват в безопасност и могат да се движат свободно, в който външните граници са защитени, който има ефикасна, отговорна и устойчива миграционна политика, който спазва международните норми; Европа, решена да се бори с тероризма и организираната престъпност.

2. Просперираща и устойчива Европа: Съюз, който генерира растеж и създава работни места; Съюз, в който един силен, свързан и развиващ се единен пазар, отворен към технологичното преобразуване, и една стабилна и допълнително укрепена единна валута отварят възможности за растеж, сближаване, конкурентоспособност, иновации и обмен, по-специално за малките и средните предприятия; Съюз, който насърчава постоянен и устойчив растеж чрез инвестиции, структурни реформи и усилия, насочени към завършване на изграждането на икономическия и паричен съюз; Съюз, в който икономиките се сближават; Съюз, в който има сигурна енергия на достъпни цени и чиста и безопасна околна среда. 3 BG

3. Социална Европа: Съюз, който като се основава на устойчивия растеж, насърчава икономическия и социален прогрес, както и сближаването и конвергенцията, като същевременно поддържа целостта на вътрешния пазар; Съюз, който отчита многообразието на националните системи и ключовата роля на социалните партньори; Съюз, който насърчава равенството между жените и мъжете, както и правата и равните възможности за всички; Съюз, който се бори с безработицата, дискриминацията, социалното изключване и бедността; Съюз, в който младите хора получават най-доброто образование и обучение и могат да следват и да намират работа навсякъде на континента; Съюз, който съхранява нашето културно наследство и насърчава културното многообразие.

4. По-силна Европа на световната сцена: Съюз, който доразвива съществуващите партньорства, изгражда нови и насърчава стабилността и просперитета в непосредствено съседство на изток и на юг от него, но също така и в Близкия изток, в цяла Африка и по света; Съюз, който е готов да поеме повече отговорности и да подпомага създаването на по-конкурентоспособна и интегрирана отбранителна промишленост; Съюз, ангажиран да укрепва общата си сигурност и отбрана, също и в сътрудничество и взаимно допълване с Организацията на Северноатлантическия договор, като отчита националните особености и правни ангажименти; Съюз, който участва в ООН и поддържа основаната на правила многостранна система, гордее се със своите ценности и закриля своите граждани, който насърчава свободната и лоялна търговия и положителната световна политика в областта на климата.

Ние ще преследваме тези цели, като твърдо вярваме, че бъдещето на Европа е в собствените ни ръце и че Европейският съюз е най-добрият инструмент за постигането на нашите цели. Ние се ангажираме да се вслушваме в опасенията, изразени от нашите граждани, и да реагираме на тях и ще работим съвместно с нашите националните парламенти. Ще работим заедно на най-подходящото и ползотворно равнище, независимо дали на равнището на Европейския съюз, на национално, регионално или местно равнище, в дух на доверие и лоялно сътрудничество, както между държавите членки, така и между тях и институциите на ЕС, в съответствие с принципа на субсидиарност. Ще оставим необходимата свобода на действие на различните равнища, за да засилим потенциала на Европа за иновации и растеж. Ние желаем Съюзът да действа мащабно по важните въпроси и скромно по маловажните. Ще поощряваме един демократичен, ефективен и прозрачен процес на вземане на решения и постигането на по-добри резултати.

Ние, в качеството си на ръководители, които работят заедно в рамките на Европейския съвет и между нашите институции, ще направим необходимото за изпълнението на днешната програма, така че утре тя да се превърне в действителност. Ние се обединихме в името на нещо по-добро. Европа е нашето общо бъдеще.

 

 

Източник: http://www.consilium.europa.eu