Започва реформа на общата европейска система за убежище

Публикувано:
11:42ч / 07.04.2016г
Брой прочитания:
249
Брой коментари:
0

На 6 април т.г. Европейската комисия даде начало на процеса за реформа на общата европейска система за убежище (ОЕСУ), като представя: варианти за справедлива и устойчива система за разпределяне на кандидатите за убежище между държавите членки; допълнително хармонизиране на процедурите и стандартите за предоставяне на убежище, като по този начин се създадат равноправни условия в Европа и се намаляват факторите на привличане, предизвикващи вземането на мерки за намаляване на незаконните вторични движения; и укрепване на мандата на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO). В същото време Комисията представя и мерки за осигуряване на безопасни и добре управлявани възможности за законна миграция в Европа.

Първият заместник-председател Франс Тимерманс заяви: „Кризата с бежанците показа слабостите в общата европейска система за убежище. Няма съмнение, че нуждаещите се от защита трябва да продължат да я получават и че не трябва да поверяват живота си на контрабандистите на хора. Но настоящата система не е устойчива. Различните национални подходи доведоха до търсене на по-изгодни варианти за получаване на убежище и до незаконна миграция, като в същото време и в контекста на настоящата криза станахме свидетели на това, че правилата от Дъблин поставиха твърде голяма отговорност върху само няколко държави членки. В краткосрочен план трябва да прилагаме съществуващото законодателство, за да стабилизираме положението. В по-широк план обаче, в бъдеще имаме нужда от устойчива система, основана на общи правила, по-справедливо поделяне на отговорността и безопасни и законни канали за влизане на лицата, които се нуждаят от закрила, за да могат да я получат в ЕС.“

Комисарят по въпросите на миграцията и вътрешните работи Димитрис Аврамопулос заяви: „Мобилността на хората ще бъде присъща характеристика на 21-ви век. За да се справи с това предизвикателство, Европа трябва да създаде стабилна и ефективна обща европейска система за убежище, която включва системата от Дъблин и е справедлива за държавите членки, гражданите на ЕС, мигрантите и държавите на произход и на транзитно преминаване. Успоредно с продължаващите усилия на ЕС за справяне с безработицата и инвестиране в своята работна сила Европа трябва да увеличи законните и безопасни канали за хората, които идват в ЕС, независимо от това дали търсят закрила или работа. Европа има нужда да привлече таланти от чужбина, които да подпомогнат нейния икономически растеж. Тези реформи са необходимо допълнение към действията, предприети за намаляване на незаконните потоци към Европа и на нейната територия, както и за защита на външните ни граници. Накрая, многообразието все повече се превръща в определяща черта на много общности и градове в ЕС — ние следва да го приемем и да го превърнем в градивна възможност посредством иновативни политики на интеграция.“

Като част от изпълнението на Европейската програма за миграцията, в настоящото съобщение се формулират различни начини за преминаване към по-хуманна и ефикасна европейска политика за убежище, както и за по-добро управление на политиката за законната миграция. Въз основа на получената по настоящото съобщение обратна информация Комисията ще излезе с подходящи предложения.

Изграждане на справедлива и устойчива обща политика в областта на убежището

Широкомащабното и неконтролирано пристигане на мигранти и лица, търсещи убежище, оказа натиск не само върху системите за убежище на много държави членки, но и върху общата европейска система за убежище като цяло. Броят и концентрацията на новодошлите показа по- специално слабостите на системата от Дъблин, която определя коя държава членка отговаря за разглеждането на молба за убежище въз основа предимно на първата точка на незаконно влизане. Различното третиране в държавите членки на лицата, търсещи убежище, допълнително изостри проблема с незаконните вторични движения. Комисията набеляза пет приоритетни области, в които общата европейска система за убежище следва да бъде структурно подобрена:

– Създаване на устойчива и справедлива система за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молбите на търсещите убежище: За по-доброто справяне с високия брой на пристигащите лица и за да се гарантира справедливото поделяне на отговорността, Комисията може да направи предложение за изменение на Регламента от Дъблин или чрез рационализирането и допълването му с коригиращ механизъм за справедливо разпределяне, или чрез преминаване към нова система въз основа на коефициент за разпределение.

– Постигане на по-голямо сближаване и намаляване на търсенето на по-изгодни варианти за получаване на убежище (asylum shopping): Комисията възнамерява да предложи по-нататъшно хармонизиране на процедурите по предоставяне на убежище, да осигури по-хуманно и равноправно третиране на територията на ЕС и да намали факторите, привличащи хората към малък брой държави членки. Комисията може да предложи нов регламент, който да замени Директивата за процедурите за предоставяне на убежище, както и нов регламент, който да замени Директивата за признаването. Също така могат да бъдат предложени целенасочени изменения на Директивата за условията на приемане.

Предотвратяване на вторичните движения в рамките на ЕС: За да се гарантира, че функционирането на дъблинската система не се нарушава от злоупотреби и търсене на по- изгодни варианти за получаване на убежище, Комисията би могла да предложи мерки с цел възпиране и санкциониране на незаконните вторични движения. По-специално, би могло предоставянето на някои права да се обвърже с изпълнението на определени условия, като регистрация, снемане на пръстови отпечатъци и престой в държавата от ЕС, определена за кандидата за убежище.

– Нов мандат за Агенцията на ЕС в областта на убежището: Комисията би могла да предложи изменение на мандата на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището с цел тя да може да изпълнява нова роля при прилагането на политиката в тази област, както и да засили оперативните ѝ функции. Това би могло да включва управление на механизма за разпределение по изменената дъблинска система, мониторинг на спазването от страна на държавите членки на правилата на ЕС в областта на убежището, определяне на мерки за отстраняване на недостатъците и капацитет за предприемане на оперативни мерки в извънредни ситуации.

– Укрепване на системата Евродак: В подкрепа на прилагането на една изменена дъблинска система, Комисията би могла да предложи да адаптира системата Евродак и да разшири нейната цел, улеснявайки по този начин борбата с незаконната миграция, по-доброто съхраняване и обмен на дактилоскопични отпечатъци и оказването на подкрепа за връщанията. – Осигуряване и укрепване на безопасни и законни маршрути за миграция През април 2014 г. в Малта Жан-Клод Юнкер представи като част от предизборната си кампания план за миграцията от пет точки, който отправяше призив към Европа да покаже по-голяма политическа решителност, когато става въпрос за законна миграция. ЕС трябва да осигури възможност на нуждаещите се от международна закрила лица да пристигнат в ЕС по организиран, управляван, безопасен и достоен начин, като част от споделената отговорност на международната общност. Освен това е необходимо ЕС да бъде поставен в по-добра позиция, за да може да преодолее недостига на умения и демографските предизвикателства посредством проактивна политика в областта на трудовата миграция. Комисията ще работи по редица мерки относно законните пътища за миграция в Европа и политиките за интеграция:

– Структурирана система за презаселване: Въз основа на съществуващи инициативи Комисията ще представи предложение, предоставящо рамка на политиката на ЕС в областта на презаселването. Това предложение ще въведе хоризонтален механизъм с общи за ЕС правила за приемането и разпределението, за статута, който да бъде даден на презаселените лица, за финансовата подкрепа, както и за мерките за предотвратяване на вторичното движение.

– Реформа на Директивата за синята карта на ЕС: засилването на ролята ѝ на обща за ЕС система чрез разработването на хармонизиран подход, съдържащ по-гъвкави условия за прием, а за висококвалифицираните граждани на трети държави би могло да се въведат подобрени процедури за прием и повече права.

– Мерки, предназначени за привличане и подпомагане на иновативните предприемачи, които могат да доведат до засилване на икономическия растеж и да подпомогнат създаването на работни места.

– Оценка по програмата REFIT на съществуващите правила за законна миграция с цел рационализиране и опростяване на настоящите правила за различните категории граждани на трети държави във връзка с пребиваване, работа или учение в ЕС.

– Продължаване на тясното сътрудничество с трети държави като част от съществуващите диалози относно политиките и оперативно сътрудничество в рамките на глобалния подход към миграцията и мобилността (ГПММ), за да се осигури по-ефективно управление на миграционните потоци.

– Комисията също така ще представи план за действие на ЕС относно интеграцията.

Контекст

Европейската комисия работи последователно и постоянно за изработването на координирана европейска реакция по въпроса за бежанците и миграцията.

При встъпването си в длъжност председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер възложи на комисар Димитрис Аврамопулос да отговаря специално за миграцията и заедно с другите комисари, координирани от първия заместник-председател Франс Тимерманс, да работи по нова политика в областта на миграцията като един от 10-те приоритета в политическите насоки.

На 13 май 2015 г. Европейската комисия предложи чрез Европейската програма за миграцията широкообхватна стратегия за справяне с непосредствените предизвикателства на продължаващата криза, както и за предоставяне на ЕС на необходимите инструменти за по-добро управление на миграцията в средносрочен и дългосрочен план в областта на незаконната миграция, границите, убежището и законната миграция.

До този момент са приети три пакета от мерки за прилагане на Програмата, а именно на 27 май 2015 г., на 9 септември 2015 г. и на 15 декември 2015 г.

 

За повече информация

Съобщение: Към реформа на общата европейска система за убежище и укрепване на законни начини за достъп до Европа

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ: Дъблинската система

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ: Обща европейска система за убежище

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ: Законна миграция

Европейска програма за миграцията

Уебсайт на генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“

 

Източник: Представителство на Европейската комисия