Енциклопедия на персонажите в българската митология

Публикувано:
20:29ч / 13.10.2020г
Брой прочитания:
379
Брой коментари:
0

„Енциклопедия на персонажите в българската митология” (Автор: Зоя Барболова, изд. „Наука и изкуство“, 2020 г.) e първият опит в българското езикознание за комплексно представяне на всички български митични образи: демони, митични и митологизирани животни, птици, небесни или природни обекти и хора със свръхнормални способности.

Разкрита е пълна картина на образите и функциите на божествата в българския пантеон.

Представени са аналози в други митологии, както и етимологията на имената на персонажите.

Ще заинтригува широк кръг читатели, освен тези, които се интересуват от митологията, древната култура, етнографията и антропологията на българите.

В Енциклопедията за първи път са включени някои от персонажите, представени в сборника „Веда словена“, издаден от сръбския учен Стефан Веркович, които съдържат интересни сведения

Изследването се извършва чрез комплексния метод на етнолингвистиката. Затова към всяка статия се дава етимологията на имената на персонажите, интерпретацията им разкрива някои черти от тяхната характеристика, а понякога и  преосмислянето им през вековете.

Към по-голямата част от персонажите се поднасят сведения за аналогични образи в други митологии. Така се разкрива връзката на българската митология с други митологии.

Разкриват се митологичните представи на българите за редица животни и птици като: вълка, мечката, жабата, коня, елена, еднорога, рибата, враната, гълъба, кукумявката, и още за луната и слънцето и т.н.

Българската митология стои най-близо до славянската митология – на южните и източните славяни, но е с нюанси и от други митологии като тракийска, скитска, гръцка, тюркска.

            „Енциклопедия на персонажите в българската митология“ е първи опит за комплексно представяне на българските митични образи.

Възможност да се открие мястото на българската митология в световната.

Зоя Барболова е доц. д-р. Завършила е турска филология в СУ „Св. Кл. Охридски“.

От 1980 г. работи в ИБЕ, БАН. Преподавала е български език, литература и култура в Одеския национален университет „И. И. Мечников“ (1995-98; 2001-2) и в Киргизския национален университет „Ж. Баласагин“ в гр. Бишкек (2006-2008).

Издала е научни книги („Речник на турско-българските хибридни съществителни имена“; „Речник на народната духовна култура на българите“; „Митологично-семантичната структура и произходът на прилагателните сури и сурва в български език“ и др.), учебници и учебни помагала; съавтор е на „Български диалектен атлас. Обобщаващ том“, 2001 и „Чуждестранна българистика през ХХ век. Енциклопедичен справочник“, 2008.

Има издадени над 60 статии и студии в областта на словообразуването, диалектологията и съвременния български език, лингвокултурологията, етно- и социолингвистиката.

Източник: Изд. "Наука и изкуство"