Нова стратегия за Европейски институт за иновации 2021—2027 г.

Публикувано:
06:14ч / 12.07.2019г
Брой прочитания:
329
Брой коментари:
0

Европейската комисия предложи актуализиране на правното основание на Европейския институт за иновации и технологии (EIT), а също така и новата му стратегическа иновационна програма за периода 2021—2027 г. Създаден през 2008 г., EIT е независим орган на ЕС, който засилва способността на Европа за иновации. С приетите на 11 юли 2019 г.  предложения дейността на EIT ще бъде съгласувана със следващата програма за научни изследвания и иновации „ Хоризонт Европа“ (2021—2027 г.), с която се изпълнява ангажиментът на Комисията да се стимулира допълнително иновационният потенциал на Европа. Предложеният бюджет е в размер на 3 милиарда евро — с 600 милиона евро, или 25 %, повече в сравнение с настоящата стратегическа иновационна програма (2014—2 020 г.). С него EIT ще финансира дейности на съществуващите и новите общности на знание и иновации (ОЗИ) и ще подкрепи капацитета за иновации на 750 висши учебни заведения.

Тибор Наврачич, комисарят по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта, който отговаря за EIT, заяви: От 2008 г. Европейският институт за иновации и технологии стимулира таланта и творчеството, като поставя изключителен акцент върху образованието и предприемачеството. Стратегията, която въвеждаме за периода 2021—2027 г., ще спомогне за това всички региони на Европа да се възползват от потенциала на Института и допълнително ще увеличи иновационния капацитет на нашия сектор на висшето образование. И аз съм особено горд да обявя днес началото на нова общност на знание и иновации в подкрепа на иновациите в културните и творческите индустрии, което е планирано за 2022 г.

В момента EIT предоставя подкрепа за осем ОЗИ, които обединяват предприятия, университети и изследователски центрове в трансгранични партньорства. Със стратегическата иновационна програма, предложена за 2021—2027 г., се преследват следните цели:

  1. Увеличаване на регионалното влияние на общностите на знание и иновации: В бъдеще EIT ще засили своите мрежи, като ще привлече в тях повече висши учебни заведения, предприятия и изследователски организации благодарение на регионални стратегии за популяризиране. Изборът на партньори за сътрудничество и подготовката на дейностите на ОЗИ ще бъдат по-приобщаващи. Освен това ще бъдат изградени връзки между ОЗИ и стратегиите за интелигентна специализация — инициатива на ЕС за стимулиране на икономическия растеж и създаването на работни места чрез даване на възможност на всеки регион да определя и развива своите конкурентни предимства.
  2. Повишаване на капацитета за иновации на висшето образование: EIT ще подпомогне 750 висши учебни заведения чрез финансиране, експертен опит и напътстване, което ще им позволи да развиват икономически дейности в своята област на интерес. Институтът ще разработва и провежда дейности, особено в държавите с по-нисък капацитет за иновации. За тази цел EIT ще се основава на успешни инициативи в рамките на политиката, като например HEInnovate — безплатен инструмент за самооценка за всички видове висши учебни заведения, и Рамката за оценяване на въздействието върху иновациите на регионално равнище, чрез която университетите могат да преценят доколко стимулират иновациите в регионите, в които се намират.
  3. Поставяне на началото на нови ОЗИ: EIT ще стартира две нови ОЗИ, подбрани в области, които са от най-голямо значение за приоритетите на политиката по „Хоризонт Европа“. Първата нова ОЗИ ще се концентрира върху културните и творческите индустрии и е планирана за 2022 г. Този сектор се характеризира с голям потенциал за растеж, много местни граждански инициативи и силен граждански интерес и допълва съществуващите осем ОЗИ. Приоритетната област за втората нова ОЗИ ще бъде определена на по-късен етап. Очаква се дейността на тази общност да започне през 2025 г. Преразгледаният Регламент за EIT осигурява по-голяма правна яснота и съгласуваност с Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации. Освен това с новото правно IP/19/3849 основание се въвежда строен и опростен модел на финансиране за EIT, който по-ефективно да насърчава допълнителни частни и публични инвестиции. И накрая, с това правно основание се укрепя структурата на управление на EIT.

Следващи стъпки

Преразгледаният Регламент за EIT и Решението на Комисията относно стратегическата иновационна програма за периода 2021—2 027 г. ще бъдат представени на Европейския парламент и на Съвета за обсъждане и приемане.

Контекст

Европейският институт за иновации и технологии е основан през 2008 г. с Регламент (ЕО) № 294/2008, изменен с Регламент (ЕО) № 1292/2013, и е със седалище в Будапеща. Целта му е да се преодолеят основните предизвикателства пред обществото чрез подобряване на капацитета за иновации и резултатите на ЕС чрез интегриране на триъгълника на знанието — образование, научни изследвания и иновации.

EIT заема централно място в предложението на Комисията за създаване на „ Хоризонт Европа“ — следващата програма на ЕС за научни изследвания и иновации (2021—2027 г.) с предложен бюджет от 100 милиарда евро. Институтът е един от трите компонента на нейния стълб „Иновативна Европа“. В предложението за „Хоризонт Европа“ се определя финансирането за EIT в рамките на следващия дългосрочен бюджет, също както и обосновката, добавената стойност, областите на интервенция и общите насоки на дейността на Института. В самото предложение за „Хоризонт Европа“ обаче не се съдържа правно основание за продължаване на операциите на EIT от 2021 г. нататък. Правното основание на EIT остава в Регламента за EIT, в който се определят мисията, основните задачи и рамката за функциониране на Института.

Със своя предложен бюджет в размер на 3 милиарда евро за 2021—2 027 г. Институтът ще стимулира иновациите чрез подкрепа за повече от 10 000 завършили магистърски и докторски програми по неговите ОЗИ, както и за около 600 нови и над 7 000 съществуващи стартиращи предприятия.

За повече информация

Уебстраница на „Хоризонт Европа“

Източник: Представителство на Европейската комисия