„Граматичната категория падеж (българско-словашки паралели)“

Публикувано:
10:22ч / 04.11.2021г
Брой прочитания:
497
Брой коментари:
0

Даниела Константинова е първият дипломирал се словакист със защитена дисертация в България и това определя силната й мотивация да работи и да се развива в придобитата специалност. Изследователските й интереси са в областта на лексикологията, фразеологията, морфологията на българския и словашкия език. Във Великотърновския университет лекторат по словашки език съществува повече от 40 години. Въпреки присъствието на словашкия език в университетското образование в България, преподавателите словакисти се броят на пръсти.

Настоящият труд, озаглавен „Граматичната категория падеж (българско-словашки паралели)“, е монографично изследване за падежната категория. То е продължение на издадения през 2015 г. учебник  Падежите в словашкия език (С оглед на преподаването им на българи), Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“. Учебникът бе предназначен за студенти, изучаващи словашки език, и в него падежната система на словашкия бе представена без теоретично задълбочаване, а с кратки обяснения и много примери на словашки език, придружени от превод на български.

Монографията „Граматичната категория падеж (българско-словашки паралели)” представя схващанията за падежите в българското и словашкото езикознание, като наред с това подробно разглежда падежната система на съвременния словашки език. В началото се поставя акцент върху различни концепции за същността на падежа и няколко падежни теории в световната наука, след което е направен преглед на множество възгледи и дискусии относно тази проблематика в българското и словашкото езикознание. Това е от особено значение за разбирането на същността на падежната категория и нейното по-ефективно усвояване от носителите на български език.

Шестте падежа в съвременния словашки език: Nominatív (именителен), Genitív (родителен), Datív (дателен), Akuzatív (винителен), Lokál (предложен) и Inštrumentál (творителен) са представени в отделни глави, при което се следват няколко основни стъпки. На първо място се прави характеристика на всеки падеж: обяснят се функцията и значенията, които изразява (с оглед на основни връзки между синтаксиса и семантиката, както и възможността те логически да се опишат и обяснят). На второ място се пристъпва към обяснение на употребата (с/без предлози, с определени глаголни форми и т.н.), като се привеждат кратки примери, придружени от превод и тълкувание на български. На трето място се представя формалното изразяване: падежните флексии (окончания) и падежните форми на съществителните, прилагателните, числителните имена и местоименията (лични, показателни, притежателни, разграничителни), отново илюстрирани с много примери (изречения, съдържащи книжовно-разговорна лексика). Накрая на труда е поместено приложение – таблици, представящи склонението и падежните окончания на разглежданите части на речта.

Този труд има теоретично-практически принос и цели да бъде от полза на студентите, които изучават словашки език, но наред с това може да представлява интерес за изследователи, чиито научни области са свързани със славянските езици и граматичната категория падеж.

Още по темата на сайта ни:

Празник на преводите от словашки език

„Панаир на езиците“

Източник: www.evropaworld.eu