Успешни проекти с норвежко финансиране

Публикувано:
13:24ч / 20.05.2015г
Брой прочитания:
556
Брой коментари:
0

На 19 май т. г. в хотел „Сентрал парк“, София, се проведе информационен семинар  за представяне на проекти, финансирани по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и  Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г.

Събитието бе открито с приветствие от Марияна Кордова, директор на дирекция „Мониторинг на средствата от ЕС“ и ръководител на Националното координационно звено, Н.Пр. г-жа Гюру Катарина Викьор, посланик на Кралство Норвегия в България. Модератор беше Анелия Грозданова

Почти четири години след подписването на меморандумите за разбирателство, с които България получи 126,6 милиона евро, бяха представени добри примери в различните области на финансиране. До края на програмния период остава една година. Значителна част от проектите са в ход, други вече са приключили.

В програмата на събитието бяха включени презентации в три тематични панела „Общество”, „Правосъдие”, „Икономика”.

Ето част от представените проекти в рамките на събитието:

Панел „Общество”

Античната история на София, културно историческо наследство достъпно за всички“ – проектът обхваща реставрация на три обекта: „Западна порта на Сердика“, Базиликата „Св. София“ и „Триъгълна кула на Сердика“. Бюджет на проекта: 1 421 876 евро

Дигитализация на културното наследство – достъпен портал към историческата памет“. Проектът предвижда създаването на четири дигитализационни центъра в следните обекти: „Софийска художествена галерия“, „Софийска градска библиотека“, „Музей за история на София“ и ОКИ „Музей за история на София“. На тази база ще бъде създадена интерактивна експозиция в съвременен формат, позволяваща достъп от различни устройства. Посредством специално разработения софтуер по проекта всички дигитализирани единици ще бъдат приведени във формат, подходящ за публикуване в европейската мрежа за публикуване на информация и обмен в областта на културното наследство – Европеана посредством която ще се осигури достъп на дигитализираното съдържание на фонда на академичната област в Европа. Бюджет на проекта: 720 833 евро

Програмата предвижда създаването на общо 5 младежки центъра в градовете Стара Загора, Добрич, Пловдив и Враца. Общият бюджет на мярката: 4 972 056 евро. Основната цел на проекта е създаването на младежки център в град Пловдив чрез изграждане на подходяща инфраструктура и въвеждане на услуги за младежи в риск или неравностойно положение, който да отговаря на изискванията за получаване на Знак за качество – съвременен стандарт на Съвета на Европа. Общата стойност на проекта възлиза на 1 354 590 евро. В рамките на семинара беше представено изграждането на младежки център в град Пловдив по програма за „Деца и младежи в риск”.

Успешни проекти са подкрепени и в рамките на фонда за неправителствени организации. Институт „Отворено общество“ е оператор на програмата с бюджет 11 790 000 евро

Панел „Правосъдие”

Обновяване на здравен център и детска ясла в Сливенския затвор, част от проект „Подобряване на стандартите в затворите и арестите чрез ремонтиране на инфраструктурата, за да се осигури зачитане на човешките права” – програма „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане. Модернизираният комплекс в затвора в Сливен е първият приключен обект, финансиран по този проект, с обща стойност 190 257,86. Лишените от свобода в единствения затвор за жени у нас вече имат достъп до качествено специализирано медицинско и стоматологично обслужване. В рамките на проекта е ремонтирано и преоборудвано помещението, което служи за детска ясла. Децата на лишените от свобода жени могат да останат при майките си в детската ясла към затвора до навършване на 1 година. Тази възможност е регламентирана както от правилата на Организацията на обединените нации относно минималните стандарти за третиране на лишените от свобода, така и от Европейските правила за затворите.

Подобряване на достъпа до правосъдие за уязвими групи (особено роми) чрез изпълнението на пилотна схема за предоставяне на „първична правна помощ – програма „Изграждане на капацитет и сътрудничество в съдебната власт“

Основна цел на проекта е подобряването и развитието на цялостната система за предоставяне на „първична правна помощ“ в страната. Тя ще бъде постигната чрез въвеждане на механизми за по-добра закрила на правата и свободите на най-уязвимите и маргинализирани групи от населението. Национално бюро за правна помощ ще въведе Националнен телефон за правна помощ за предоставяне на безплатни юридически консултации за граждани. Освен това, по линия на проектното финансиране, ще бъдат създадени и два Центъра за правна помощ в Сливен и Видин. С цел да се гарантира устойчивото развитие на системата за правна помощ в страната, НБПП ще подготви и предложения за изменение на част от законодателството, свързано с предоставяне на правна помощ на лица в нужда. Бюджет на проекта: 307 847 евро

Панел „Икономика“

Проекти по програма „Иновации за зелена индустрия

Насърчаване на конкурентоспособността чрез изграждане на пречиствателна станция за отпадни води“, проект на „Черкезов“ ООД

Целта е да бъде построен завод за преработка на отпадъчни води за предотвратяване на негативните последици от дейността на фабриката. По този начин ще бъде повишена ефективността на използването на вода за производствени цели. Заводът ще позволи неколкократното използване на една и съща вода в процеса на производство. Рециклиране на стъклени отпадъци чрез възобновяеми източници на енергия, проект на „Инхом“ ООД

Основната цел на проекта е фирма „Инхом“ ООД да се превърне в зелена компания посредством: намаляване потреблението на природен газ и вредните емисии в атмосферата, рециклиране на стъкло чрез възобновяеми енергийни източници.

Въвеждане на Европейския пазар на електроенергия в България – II фаза на проект с бенефициент КЕВР по програма „Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници“.

Част от дейностите по проекта включват следното: оценка на развитието и състоянието на вътрешния електроенергиен пазар на ЕС; организиран ден напред пазар за физически доставки и онлайн модел за двустранно договаряне, интеграция на пазара в България със съседните пазарни зони и обединени пазари; разработване и доставка на модел за обобщаване на данни и лесен за ползване инструмент за обработка, публикуване и съхранение на пазарните данни. Бюджет на проекта 1 520 000 евро.

На някои от изброените проекти ще посветим отделни публикации в сайта ни, а допълнителна информация за механизмите можете да откриете на интернет сайта на Националното координационно звено.

Още за Норвегия в сайта ни:

Конституцията на Норвегия в български контекст

Как НУРЛА популяризира норвежките автори

Дискусия за финансирането на фестивалите

Източник: Посолство на Кралство Норвегия